Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (786 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (594 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (502 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (568 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (420 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (548 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (326 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (557 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (391 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (321 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (570 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (487 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (359 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (481 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (414 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (479 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (498 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (672 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (738 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (655 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (552 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (474 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (419 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (314 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (392 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (360 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (353 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (353 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (294 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (580 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (336 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5560 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (325 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (329 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (316 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (302 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (383 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (340 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (353 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (314 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (349 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (398 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (361 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (439 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (315 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (437 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (414 downloads)
Sığorta (414 downloads)
İqtisadi Lügət (751 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (386 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (353 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (366 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (341 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (338 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (426 downloads)
İqtisadi Təhlil (497 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (419 downloads)
Büdcə Sistemi (451 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (465 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (385 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (429 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (390 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (389 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (615 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (537 downloads)
Biznes Plan (664 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (1208 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (750 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (777 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (514 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (369 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (715 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (440 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (525 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (745 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (745 downloads)
Print Friendly, PDF & Email