fbpx

Əvəzçilik və müvəqqəti əvəzetmənin xüsusiyyətləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əvəzçilik nədir, onun növləri? Əmək müqaviləsi işçinin işəgötürənlə münasibətlərini rəsmiləşdirən yeganə sənəddir. Qanunvericilik əsas və əlavə iş yerini fəqrləndirir. İşçi əlavə iş yerində əvəzçilik, yaxud müvəqqəti əvəzetmə formasında çalışa bilər. Əvəzçilik dedikdə, şəxsin işlədiyi əsas iş yeri ilə yanaşı digər … Read More

Sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sınaq müddəti nədir? İşçi və işəgötürən arasında əmək müqaviləsi bağlanan zaman qanunvericiliyə uyğun sınaq müddətinin müəyyən edilməsi işəgötürənin əsas hüquqlarından biridir.  Sınaq müddəti işçinin öz vəzifələrini yerinə yetirmək bacarığını, eləcə də peşəkarlığını yoxlamaq məqsədilə verilən vaxt müddətidir. Əmək müqaviləsində sınaq … Read More

Əmək müqaviləsi sınaq müddəti olmadan bağlanırmı?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sınaq müddəti nədir? Bildiyimiz kimi, əmək müqaviləsi işəgötürənlə işçinin  münasibətlərini rəsmiləşdirən yeganə sənəddir. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq, müqavilədə ilkin sınaq şərtlərinin göstərilməsi işəgötürənin əsas hüquqlarındandır. Sınaq müddəti işçinin peşəkarlığınin, onun öz vəzifələrini yerinə yetirmək bacarıqlarının yoxlanması üçün verilən vaxt intervalıdır. Əmık … Read More

Əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək müqaviləsi necə bağlanır? İşəgötürən hər hansı işçini işə qəbul edərkən onunla əmək müqaviləsi bağlayır. Əmək müqaviləsi onlar arasında əmək münasibətlərini tənzimləyın yeganə sənəddir. Müqavilə tərəflərinin razılığına əsasən sərbəst bağlanır, yəni buna heç kim  məcbur edilə bilməz. Müqavilə hazır olduqdan … Read More

Müddətli əmək müqaviləsi bağlanan hallar

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Əmək müqaviləsi və onun müddəti Əmək müqaviləsi  işəgötürənlə işçi arasındakı  münasibətlərin rəsmiləşdirilməsinə əsas verən yeganə sənəddir. Əmək müqaviləsi haqqında buradan ətraflı məlumat almaq olar. Onun məzmununu təşkil edən zəruri şərtlərdən biri əmək müqaviləsinin müddətidir. Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsinə görə işçinin … Read More

Kollektiv müqavilənin və sazişin şərtlərinin məcburiliyi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kollektiv müqavilənin əhatə dairəsi Müəssisələrdə, təşkilatlarda əmək münasibətləri forma və məzmunu qanunvericiliklə müəyyən olunan hüquqi aktlarla tənzimlənir. Belə hüquqi aktlara əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə və kollektiv saziş aiddir. Əmək müqaviləsi işçi və işəgötürən arasında münasibətləri tənzimləyir. Kollektiv müqavilənin, sazişin hazırlanma, … Read More

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək hüququnun tənzimlənməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək hüququnun tənzimlənməsi Əmək münasibətləri, o cümlədən digər münasibətlər əmək hüquq normaları vasitəsilə tənzimlənir. Həmin hüquq normalarını müəyyənləşdirən isə  hüquqi aktlardır. AR Konstitusiyası əmək hüququnun başlıca prinsiplərini tənzimləyən əsas mənbədir. Həmçinin, digər qanunverici sənəd olan Əmək Məcəlləsində də: əmək münasibətləri; … Read More

Amortizasiya olunan aktivlər üzrə gəlirdən çıxılan məbləğlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Amortizasiya ilə bağlı anlayışların izahı Azərbaycan vergi qanunvericiliyinin tələblərini nəzərə alıb mənfəət vergisi məqsədləri üçün xərclərin gəlirdən çıxılması mexanizmini şərti olaraq iki qrupa ayıra bilərik: Bir dəfəyə gəlirdən çıxılan xərclər; İllər üzrə, hissə-hissə xərclərin gəlirdən çıxılması. İkinci halda xərclər Vergi … Read More

Geoloji-kəşfiyyat və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Belə fəaliyyətdə xərclərin çıxılması qaydasının müəyyən edilməsi vacibdir, çünki bu, həmin sektorda çalışan müəssisələrin gəlirlərinə əhəmiyyətli təsir edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisələr bu işlər üçün kifayət qədər xərc çəkir, həm də, bir qayda olaraq, həmin xərclər gəlir əldə etməyə … Read More

error: Content is protected !!