fbpx

Kredit təşkilatlarına torpaq vergisi üzrə hansı güzəşt nəzərdə tutulub?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

2024-cü ildə Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklərdən biri də kredit təşkilatlarının ödəməli olduğu torpaq vergisi ilə bağlıdır. Yeniliyi iqtisadçı ekspert Mahmud Abasquliyev şərh edir. Bu ildən Vergi Məcəlləsinə torpaq vergisi ilə bağlı yeni maddə əlavə edilib. Məcəllənin 207.12-ci maddəsinə əsasən, kredit təşkilatları … Read More

Əməkhaqqıdan tutulmalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşəgötürən əmək müqaviləsi bağladığı işçilərə əməkhaqqı hesablamalı və operativ şəkildə ödəməlidir. Bu zaman onun digər öhdəlikləri də yaranır, məsələn, əməkhaqqıdan tutulmalar etməli və təyinatı üzrə ödəməlidir. Bu yazıda 2024-cü ildə işçilərin maaşından tutulmaların məbləği, növləri, məbləğləri barədə məlumat verəcəyik. Əməkhaqqı … Read More

Əməkhaqqı hesablanması, ödəmə sistemləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Minimum əməkhaqqı Əməkhaqqı işçiyə görülən işin müqabilində işəgötürən tərəfindən gündəlik, yaxud aylıq olaraq pul və ya natura formasında ödənilən haqqdır. Əməkhaqqı hesablanması zamanı tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsas götürülür. İşəgötürən işçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən az olmayan əməkhaqqı ödəməlidir. … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların xaric edilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı beynəlxalq mühasibat standartı (IAS 16) əsas vəsaitlərin dörd əsas sahəsini əhatə edir: ilkin qiymətləndirmə; əsas vəsaitlərin amortizasiyası; yenidən qiymətləndirmə; əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması. Qeyd edilən standarta görə, əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması … Read More

Praktiki “Bəyannamə və hesabatların hazırlanması” kursu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Praktiki “Bəyannamə və hesabatların hazırlanması” kursu Mühasib vakansiyası üçün tələb edilən bacarıqlar arasında ən çox aşağıdakılara rast gəlirik: Bəyannamə tərtibat proqramından (BTP-dən) istifadə edilməsi; Rüblük vahid bəyannamənin hazırlanması və təqdim edilməsi; Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin hazırlanması və təqdim edilməsi; Mənfəət vergi … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların yenidən qiymətləndirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Torpaq, tikili və avadanlıqların yenidən qiymətləndirilməsi Təcrübədə elə hallar olur ki, əmlakın mövcud qiymətləri əsaslı şübhə yaradır və əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi zərurəti yaranır. Bizim tez-tez qeyd etdiyimiz ədalətli dəyər əslində budur. Yenidən (təkrar) qiymətləndirmə üçün konkret vaxt mövcud deyil. … Read More

102-ci hesabda qeyri-maddi aktivlər üzrə qiymətdəndüşmə zərərlərinin uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-maddi aktivlər üzrə 102-ci hesabda uçot Qeyri-maddi aktivlər (QMA) Hesablar Planının 10-cu maddəsinə uyğun olaraq uçota alınır. QMA uzun müddət istifadə olunur, istifadə müddəti ərzində onların dəyəri hər ay istehsal olunan məhsullara, görülmüş işlərə, göstərilən xidmətlərə köçürülür. 38 №-li “Qeyri-maddi … Read More

202 saylı “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatlar üzrə uçot hesabları İstehsal prosesi xammal, materiallardan istifadə etməklə yeni növ məhsulun yaradılması prosesidir. Bu, bütün növ ticarət əməliyyatlarının lap əvvəlidir. İstehsalat məsrəflərinin xərcdən fərqi odur ki, onlar ilk olaraq aktiv şəklində məhsulun maya dəyərini formalaşdırır və yalnız məhsul … Read More

201 saylı “Material ehtiyatları” hesabı üzrə müxabirləşmə nümunələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Material ehtiyatları Mühasibat uçotunun hesablar planının 201 saylı “Material ehtiyatları” hesabı “Qısamüddətli aktivlər” bölməsinin 20-ci maddəsinə (“Ehtiyatlar”) aiddir. Hesab üzrə əməliyyatlarının uçotu, müxabirləşmələrin verilməsi qaydası AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”  ilə … Read More

201 saylı “Material ehtiyatları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatların uçotu Beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarında ehtiyatların uçotu “Ehtiyatlar” (“Inventory”) adlı 2 saylı MUBS (IAS 2) ilə tənzimlənir. Bu aktivlərin dövriyyə müddəti, əsasən 12 aydan azdır, qısamüddətli aktivlər kimi xarakterizə olunur. Ehtiyatlara aşağıdakı aktivlər aid edilir (IAS2, maddə 2.6, 2.8): adi … Read More

1 2 3 4 5 7
error: Content is protected !!