fbpx

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı dərəcələr üzrə hesablanır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisinin dərəcələri onu müəyyən edən əsas elementlərdəndir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Fiziki şəxsin gəlir vergisinin dərəcəsi gəlirin mənbəyindən, onun aid olduğu kateqoriyadan asılıdır. Muzdlu işdə çalışan, sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin gəlir vergisi dərəcəsi fərqlənir. Bu … Read More

Hansı hallarda vergi ödəyicilərinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsində qeyd edilir ki, Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq, bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən 1 iş günü müddətində ƏDV məbləğinin ödənilməməsinə görə (Məcəllənin 177.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan … Read More

Material ehtiyatları, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Material ehtiyatları üzrə uçot hesabı Müəssisənin aktivlərinin bir hissəsi olan ehtiyatlar mühasibat uçotunun hesablar planında bir neçə hesabla təmsil olunub. Bu hesabların tərkibi, onlar üzrə mühasibat yazılışlarının verilməsi AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun … Read More

ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyekti

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyekti anlayışı Verginin müəyyən edilmiş hesab edilməsi üçün vergi ödəyicisinin, həmçinin  bir sıra vergitutma elementlərinin mövcudluğu vacibdir. Vergitutma obyekti belə elementlərdən biridir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Bütün vergilərdə, o cümlədən ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyekti verginin nədən tutulmalı olduğunu … Read More

Ehtiyatlar və onların təsnifatı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Aktivlər Aktivlər barədə danışarkən, onları iki qrupa ayırmışdıq: fiziki olaraq mövcud olanlar (məsələn, mal, nağd pul, avadanlıq); fiziki olaraq mövcud olmayanlar (məsələn, debitor borc, verilmiş avans). Mühasib üçün bunlar şirkətin sahib olduqları və onların köməyi ilə qazandıqlarıdır. Fiziki mövcud olan … Read More

error: Content is protected !!