Aksiz nədir, hansı məqsədlə tətbiq edilir?

posted in: Xəbər | 0

Aksiz nədir və nədən tutulur?  

Aksiz – müəyyən kateqoriya, adətən yüksək gəlirli istehlak məhsulları üçün (məsələn, alkoqol, tütün, dəbdəbəli mallar, qiymətli metallar) təyin edilən  ən çox yayılmış dolayı vergilərdən biridir:

Bu vergi əmtəə istehsalçılarından və ya idxalçılardan tutulur, amma müvafiq xərc maddəsi kimi  aksizli malların satış qiymətinə daxil edirlər. Ona görə də aksizli məhsulların alıcıları onu avtomatik, demək olar ki, fərqinə varmadan ödəyirlər. Yəni, faktiki olaraq isə aksizin ödənilməsini alıcılar həyata keçirir.

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) eyni prinsiplə tutulur, lakin sonuncunun məbləği alıcının satış nöqtələrində aldığı çekdə görünürsə, aksiz vergisi ayrıca sətir kimi ayrılmır və bəzən alışın dəyərini nə qədər artırdığını başa düşmək çətindir.

Beləliklə:

  • formal olaraq aksiz ödəyənlər aksizli mal istehsal edən, ya da satışını həyata keçirən müəssisələrdir;
  • faktiki olaraq isə, aksiz malın istehlakçıları tərəfindən ödənilir, çünki o, əmtəənin qiymətinə daxil edilir.

Aksiz yüksək rentabelli məhsul istehsalından əldə edilən əlavə mənfəətin bir hissəsinin dövlət büdcəsinə tutulması məqsədilə müəyyən edilir. İqtisadi mahiyyətinə görə aksizlər bir tərəfdən yüksək rentabelli məhsul istehsalından əldə edilən əlavə mənfəətin bir hissəsinin dövlət büdcəsinə tutulması, digər tərəfdən isə sosial cəhətdən zərərli malların istehlakının məhdudlaşdırılması məqsədilə tətbiq edilir.


Vergilər haqqında daha çox məlumat almaq üçün “Accounting.Az” konsaltinq şirkətinin vergi konsultasiyası xidmətinə müraciət edin


Aksiz ilk dəfə hansı ölkələrdə və hansı məqsədlə tətbiq edilib?  

Dolayı vergilərin nəzəri cəhətdən dərk olunması 17-ci əsrdən başlayır. 1666-cı ildə F. Demezon (ransız iqtisadçısı) 1666-cı il aksizin vergitutmada əhəmiyyətini belə qeyd edirdi: “…təkcə aksiz bütün vergilərin gətirdiyi qədər və ondan da çox gətirə bilər…”.

Vergitutmada mövcud bir sıra problemlər həmişə dövrün fikir sahiblərinin – iqtisadçı, filosof, dövlət xadimlərinin diqqət mərkəzində olub. Əmək dəyər nəzəriyyəsinin müəllifi, nüfuzlu ingilis iqtisadçısı U. Petti (1623-1687) vergitutmanın üstünlüklərindən «Vergilər və yığımlar haqqında» traktatında bəhs etmişdi. Xüsusən də aksizlərin üstün cəhətləri barədə aşağıdakıları qeyd edib (şəkil 1):

İngilis iqtisadçısı U.Petti (1623-1687) «Vergilər və yığımlar haqqında» aksiz vergisi haqqında

Şəkil 1. Aksizin üstün cəhətləri haqqında

Vergitutmada nəzəriyyə ilə birlikdə təcrübə də təkmilləşirdi. 1969-cu il Fransada nazir kimi çalışan Abbat Terre dolayı vergiləri daha rahat vergi hesab edir, belə vergilərin diferensiallaşdırılmasını təklif edirdi: “İlkin tələbat malları (taxıl) vergidən azad olunmalıdır, heyvanlar çox cüzi vergiyə cəlb olunmalıdır, çaxır nisbətən çox, kobud parçalar çox az, zinət əşyaları çox yüksək və s.”.

Tarixi mənbələrdə aksiz vergisinin İlk dəfə Fransada, 1345-ci il ildə kral VI Filipp tərəfindən duz, çaxır, araq məhsullarına tətbiq olunduğu qeyd edilir.

Amma bu vergi növündən Qədim Romada da istifadə olunub. O dövrdə mövcud olan rüsumlar və vergilər sadə insanlar üçün çətin başa düşülür, ödənişlərin yığılmasında, nəzarətində çətinliklər yaranırdı. Bu vəziyyət əlavə inzibati xərclər olmadan imperiya xəzinəsinin sabit şəkildə doldurulmasına zəmanət verəcək sadə yığımlara ehtiyac yaratdı.

Aksiz vergisi öz adını aldı yığılan verginin mahiyyətindən aldı. Mahiyyətcə bu, əldə edilmiş əmlakın bir hissəsinin pul ifadəsində dövlət tərəfindən alınması idi – mən özüm üçün götürdüm, bir parça da dövlət üçün kəsdim (latınca “accido” sözü “kəsmişəm” deməkdir).

Dolayı vergilər Avropada daha çox orta əsrlərdən geniş yayılmağa başladı. Çox vaxt onlar istehlak mallarına yaxud xidmətlərə tətbiq edilirdi. 17-ci əsrin ortalarında İngiltərədə spirtə ilk aksizlər tətbiq edildi.

Təxminən eyni vaxtda Rusiyada qiymətə oxşar vergi əlavələri meydana çıxdı. Uzun müddət bu insanların “zövq üçün” aldıqları əmtəələrdən – spirt, tütün, bal, ədviyyatlardan tutulurdu. XX əsrin 90-cı illərdə bu siyahıya şokolad, dəri, xəz, büllur, çini, qiymətli metallar, kürü və balıq delikatesləri də daxil edildi.

Hazırda da geniş şəkildə yığılan bu vergi hər məhsula deyil, müəyyən kateqoriyaya aid edilir. Bu da aksiz vergisini digər vergilərdən fərqləndirir.

Azərbaycanda aksiz vergilərinin tətbiq xüsusiyyətləri hansılardır?

Azərbaycan vergi qanunvericiliyində aksizli malların siyahısı verilib. Aksizi dərəcələri demək olar ki, hər il dəyişir. Bu da təbiidir, belə ki, dəyişən şəraitə uyğun olaraq ölkə onu iqtisadi tənzimləmə və fiskal alət kimi istifadə edir.

Aşağıdakı şəkildə aksizin Azərbaycan vergi sistemində tətbiqinin qısa tarixi icmalı verilib (şəkil 2):

Aksiz vergisi Azərbaycan vergi sistemində 01.01.1992-ci ildən tətbiq olunur

Şəkil 2. Aksizin Azərbaycan vergi sistemində tərbiqi

Aksiz vergisinin dolayı vergi olması (idxal zamanı ödənilən aksiz istisna olmaqla) onun əvəzləşdirilməsi mexanizmini inkişaf etdirməyə kömək olur. Elə bu məqsədlə aksiz vergisində əlavə dəyər vergisində olduğu kimi əvəzləşdirmə mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. Aksizli malın istehsalı üçün aldığınız xammallara görə ödədiyiniz aksiz vergisini əvəzləşdirmək hüququnuz mövcuddur (Vergi Məcəlləsi, maddə 189). Çünki nəzəri olaraq aksizli malı istehsal edən şəxs aksiz ödəyicisi olsa da, faktiki olaraq aksiz vergisi istehlakçıdan tutulur. Aksizli mallara daxili istehsal üzrə vergi orqanları nəzarət edir. İdxalına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə edilib.


Print Friendly, PDF & Email