Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Hesablar planına uyğun olaraq, 64 N-li “Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar” hesabında göndərilmiş mal-material sərvətlərinə, yerinə yetirlimiş iş və xidmətlərə görə alınmış avanslar, həmçinin sifarişçilər üçün yerinə yetirlmiş, qismən hazır iş və məhsulların ödənişi üzrə hesablaşmalar uçota alınır və hesabat zamanı aşağıdakı yazılışlardan istifadə olunur:

Debet Kredit                          Əməliyyatın məzmunu             
50, 51, 52 64 Sifarişçilərdən mal-material sərvətlərinə, iş və xidmətlərin müqabilində avans alınıb
64 62 Müqavilə şərtlərinə əsasən göstərilmiş iş və xidmətlər təhvil verildikdə alınan avans zaçot edilir
64 50, 51, 52 Avans şəklində alınan pul vəsaitləri müəyyən səbəb üzündən geri qaytarıldıqda
64 80 İddia müddəti qurtardığına görə, alınmış avans mənfəətə silinir
64 80, 83 Xarici valyutada alınmış avans məbləği üzrə məzənnə fərqi
80, 83 64 Xarici valyutada alınmış avans məbləği üzrə məzənnə fərqi
Print Friendly, PDF & Email