Auditin keçirilmәsi haqqında mәktub-öhdәlik vә onun hazırlanma qaydası

posted in: Uncategorized | 0

– göstәricilәr üzrә reytinq – heyәtin sayı, satışdan gәlir, bir mütәxәssisә düşәn gәlir; – xidmәtin qiymәt sәviyyәsi

– mәcburi audit zamanı müәyyәn edilir;

– mümkün gözәştlәr, hansıki auditor firması tәrәfindәn tәәqdim olunur; -müqavilәyә müqavilәyә uyğun olaraq işin keyfiyyәtinә görә mәsuliyyәt;

– әsas müştәrilәr, onlarla fәxr edilir;

– xidmәtin çeşidi – çox vacib meyardır;

– bazarda filialların olması. – regionlarda filialların olması.

Yuxarıdakı meyarlar Auditor firmasının seçilmәsi üçün vacibdir.

Müqavilәdә   qarşılıqlı   әlaqәlәrin    әsas    elementlәri    qeyd    olunur,   onların konkretlәşdirilmәsi isә, nüansların ayrılması öhdәlik mәktubunda әks etdirilir, hansıki әsassız formada tәrtib edilir. Mәktub müqavilә bağlanana qәdәr iqtisadi subyektin icraçı orqanına göndәrilir. O, iqtisadi subyekt tәrәfindәn mütlәq tәsdiq olunmalidir

Öhdәlik mәktubunda aşağıdakı informasiyalar mütlәq әks etdirilmәlidir:

Auditor yoxlamasının şәrtlәri üzrә:

– auditin obyekti vә mәqsәdi;

– filialların vә bölmәlәrin yoxlanılma qaydası; – auditin aparılmasını tәnzimlәyәn qanunvericilik vә normative aktlar haqqında informasiya;

– auditin gedişi zamanı hәll edilәcәk әlavә mәsәlәlәr haqqında informasiya. Audit tәşkilatının öhdәliklәri üzrә:

– auditin nәticәlәri üzrә hesabat forması;

– göstәrdiyi xidmәtlәrә görә auditor tәşkilatının mәsuliyyәti;

– kommersiya sirrinin mühafizәsinә görә öhdәlik;

– auditin gedişindә mümkün risklәr haqqında informasiya.

İqtisadi subyektin öhdәliyi üzrә:

– mühasibat uçotu vә hesabatı sәnәdlәrinin tam vә etibarlı tәqdim edilmәsinә görә mәsuliyyәt;

– ilkin sәnәdlәrdәn, registrlәrdәn, kompyuter mәlumatlarından azad istifadәnin tәqdim edilmәsi;

– auditorun göstәrişi üzrә debitorlara, kreditorlara borcların tәsdiqinә görә mәktub göndәrilmәsi;

– hesabatın   etibarlılığı    haqqında   fikrin    dәyişdirilmәsi   mәqsәdilә    tәsir göstәrilmәmәsi;

– әlavә informasiyalar

– auditin tәxmini tәqvim planı vә qrupun tәrkibi, auditin metodlarının ümumi xarakteristikası,  әmәk    haqqı,   başqa   auditorların   xidmәtlәrindәn   istifadә, mәsuliyyәtin mәhdudiyyәtlәşdirilmәsi vә b.

Müqavilәnin hazırlanması iqtisadi subyektin fәaliyyәti ilә ilkin tanış olduqdan vә auditor xidmәtlәrinin göstәrilmәsi imkanları haqqında qәrar qәbul etdikdәn sonra başlanır. Auditin aparılması haqqında müqavilә özündә standart bölmәlәri: müqavilә predmetini, tәrәflәrin vәzifәlәri, hesablaşmanın dәyәri vә qaydası, işin verilmәsi vә qәbulu qaydası, tәrәflәrin mәsuliyyәti, mübahisәlәrin hәlli, fors-major, başqa şәrtlәr, tәrәflәrin hüquqi ünvanları әks etdirir.

Müәyyәn mәsәlәlәr olur, hansıki müqavilәdә әks etdirmәk lazımdır:

– göstәrilәn xidmәtin haqqı ilә bağlı auditorun müsbәt rәyindәn imtina etmәk imkanı

– yoxlama üçün sәnәdlәrin tәqdim etmәk müddәti. Sifarişçi 24 saat әrzindә sәnәdlәri tәqdim etmәyә borcludur vә 12 saat әrzindә sәnәdlәrin olmaması barәdә informasiya vermәlidir;

– filiallara gedәrkәn auditora kömәk göstәrilmәsi;

-sifarişçinin, yaxud auditorun tәşәbbüsü ilә müqavilәnin vaxtından qabaq lәğv edilmәsi zamanı faktiki yerinә yetirilәn işin haqqının ödәnilmәsi; – ilkin sәnәdlәrin etibarlılığına görә sifarişçinin mәsuliyyәti; 32 – icraçının mәsuliyyәti.

Auditin keçirilmәsi haqqında mәktub-öhdәlik vә onun hazırlanma qaydası

Print Friendly, PDF & Email