fbpx

Beynəlxalq mühasibat uçotu standartının məqsədi

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Bu standartın məqsədi hesabat ili üçün tərtib edilmiş maliyyə hesabatları ilə həmin təşkilatın əvvəlki dövrlər üçün hazırladığı maliyyə hesabatları, eləcə də digər təşkilatların maliyyə hesabatları аrаsında müqayisəni təmin edən ümumi təyinatlı maliyyə hеsаbаtlаrının təqdim edilməsi üzrə əsasları müəyyən edilməsidir. Bu … Read More

Maliyyə hesabatının tərtib olunmasının keyfiyyət göstəriciləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Maliyyə hesabatlarının tərtib olunması və təqdimatı üzrə konseptual əsasla faktiki olaraq, bütün BMUS (Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları) və BMHS (Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları) –ın təməlini təşkil edir və bununla da, maliyyə hesabatının neceə tərtib olunması və hansı məlumatları özündə əks … Read More

Maliyyə hesabatlarının tərkibi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mili Mühasibat Uçot Standartlarına uyğun olaraq mühasibat (maliyyə) hesabatlarının məsmusu aşağıdakılardan ibarətdir: • Mühasibat balansı (forma №1); • Mənfəət və zərər haqqında hesabat; • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;; • Kapitalda dəyişiliklər haqqında hesabat; • Uçot siyasəti və izahlı qeydlər. … Read More

İşsizlikdən sığorta haqqında qanun qüvvəyə mindi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 765-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli … Read More

Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

1. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə əsasən işçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda bu məcəllənin 70-ci maddəsinin «b» bəndi ilə işəgötürən əmək müqaviləsini ləğv etməzdən azı iki ay əvvəl işçini rəsmi xəbərdar etməlidir. 2. Xəbərdarlıq müddəti ərzində … Read More

Əməyin ödənilməsinin təminatları

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 178-ci maddəsinə əsasən işəgötürən maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq işçiyə onun gördüyü işin müqabilində müəyyən edilmiş əmək haqqını bu Məcəllənin 172-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ödəməyə borcludur. İşçiyə aylıq əmək haqqının ödənilməməsində təqsirkar olan işəgötürən qanunvericilikdə … Read More

Əmək haqqından tutulan məbləğlərin miqdarının məhdudlaşdırılması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 176-cı maddəsinə əsasən hər dəfə əmək haqqı verilərkən tutulan bütün məbləğlərin ümumi miqdarı işçiyə verilməli olan əmək haqqının iyirmi faizindən və müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda isə əlli faizindən artıq ola bilməz. Əmək haqqından bir neçə … Read More

Əmək haqqının verilməsi müddətləri

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 172-ci maddəsinə əsasən aylıq əmək haqqı işçilərə, bir qayda olaraq, iki hissəyə bölünərək (avans olaraq və qalan hissəsi məbləğində) on altı gündən çox olmayan vaxt fasiləsi ilə ayda iki dəfə verilməlidir. Əmək haqqı illik dövr üçün … Read More

Əmək haqqından tutulmalara yol verilən hallar və bunun icrası qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

1. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə əsasən əmək haqqından müvafiq məbləğlər bu maddə ilə müəyyən edilən hallar istisna edilməklə yalnız işçinin yazılı razılığı ilə, yaxud məhkəmənin qərarı ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş icra sənədləri üzrə tutula bilər. 2. İşəgötürənin sərəncamı ilə işçinin … Read More

Boşdayanma vaxtı əməyin ödənilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 169-cu maddəsinə əsasən boşdayanmanın başlanması haqqında işçi işəgötürənə və ya iş yeri üzrə rəhbərinə (briqadirə, ustaya, digər vəzifəli şəxslərə) xəbərdarlıq etdikdə, işçinin təqsiri olmadan boşdayanma vaxtı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə) maaşının üçdə iki … Read More

1 935 936 937 938 939 940 941 944
error: Content is protected !!