fbpx

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisi güzəştləri vergi ödəyicilərinə müxtəlif formada tətbiq edilə bilər, məsələn, azaldılmış vergi dərəcələri, vergi tətilləri, gəlir vergisindən azadolmalar və sair. Fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərin siyahısı Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində şərh edilib. Biz burada praktik fəaliyyətdə daha … Read More

Gəlir vergisinin hesablanması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisi Fiziki şəxslərin gəlir vergisi birbaşa vergilərin əsas növüdür. Qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq gəlir vergisinin hesablanması fiziki şəxslərin gəlirinə müvafiq faizlər tətbiq etməklə aparılır. Bu zaman vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəşt və azadolmalar, habelə sənədləşdirilmiş xərclər nəzərə alınır. … Read More

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi hansı dərəcələr üzrə hesablanır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisinin dərəcələri onu müəyyən edən əsas elementlərdəndir (Vergi Məcəlləsi, maddə 12). Fiziki şəxsin gəlir vergisinin dərəcəsi gəlirin mənbəyindən, onun aid olduğu kateqoriyadan asılıdır. Muzdlu işdə çalışan, sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin gəlir vergisi dərəcəsi fərqlənir. Bu … Read More

Gəlir vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Tarixən gəlir vergisinin subyektləri fiziki şəxslər olub. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 95-ci maddəsi gəlir əldə edən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxsləri gəlir vergisinin ödəyicisi hesab edir. Amma, istənilən verginin müəyyən olunması üçün, vergi subyekti ilə yanaşı vergitutma elementlərinin … Read More

Gəlir vergisinin ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi subyektləri vergitutma elementləri ilə birgə verginin müəyyən edilməsində əsas rol oynayır. Vergitutmanın ilkin mərhələsində vergi subyektləri – ödəyicilər – əhalinin müxtəlif təbəqələri olub. Bu məqalə gəlir vergisinin ödəyiciləri, onların qanunvericilikdə şərhinə həsr olub. Gəlir vergisi nədir? Sivilizasiyanın tarixi inkişaf … Read More

Mənfəət vergisi və bəyannaməsi üzrə nəzəri-praktiki kurs

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Mənfəət vergisi və bəyannaməsi üzrə nəzəri-praktiki kurs  Kurs mənfəət vergisinin, gəlirdən çıxılan xərclərin Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi, vergi məcəlləsi və digər qanunvericilik aktları üzrə tənzimlənməsi qaydalarını, Vergi Məcəlləsində gözlənilən dəyişiklikləri, mənfəət bəyannaməsinin və onun 1 saylı əlavəsinin hazırlanmasını əhatə edir. … Read More

Vergi uçotu kursu

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi uçotu kursu Vergi uçotu kursu Azərbaycan Respublikasının Vergi qanunvericiliyi, Vergi məcəlləsi və vergi uçotu zamanı istifadə edilən digər qanunvericilik aktları və Vergi məcəlləsinə uyğun təşkil edilmiş vergi uçotunun qaydalarını, Vergi məcəlləsində olan dəyişiklikləri, vergi bəyannamələrinin hazırlanmasını və vergi qanunvericiliyinin … Read More

Sabit vergi üzrə maliyyə sanksiyası

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit vergi ödəyiciləri Sabit vergi Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən kateqoriya fiziki şəxslərə, gəlir və dövriyyəsindən asılı olmayaraq, tətbiq edilən vergitutma formasıdır. Sadələşdirilmiş vergi növü olan bu sistem  hesablamaşmaların asanlaşdırılması və  fərdi sahibkarlın vergi yükünün azaldılması üçün nəzərdə … Read More

Sabit vergi necə hesablanır?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit verginin ödəyiciləri Sabit vergi sadələşdirilmiş vergi növüdür, fərdi şəkildə, muzdlu işçi cəlb etmədən fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin gəlir və dövriyyəsindən asılı olmayaraq ödədiyi sabit vergi məbləğidir. Sadələşdirilmiş vergini sabit vergi məbləği formasında ödəyən vergi ödəyicilərinin tərkibi və onları ödəməli … Read More

Sabit verginin ödəyicisi kimi qeydiyyata necə alınmalı?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit vergi nədir? Sabit vergi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin  gəlirlərindən sadələşdirilmiş vergitutma formasıdır. Vergi qanunvericilində sadələşdirilmiş vergi növü kimi təyin olunub, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin XVII fəslinin uyğun maddələri ilə tənzimlənir. Diqqət etmək lazımdır ki, yalnız fərdi … Read More

1 2 3 4 5 191
error: Content is protected !!