207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı üzrə uçot

posted in: Uncategorized | 0
birbank biznes

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı

Mühasibat uçotu subyektlərində qısamüddətli aktivlər kimi xarakterizə edilən ehtiyatlar Hesablar Planının 20-ci maddəsinə aid hesablar üzrə uçota alınır. Bu hesab üzrə müxabirləşmələr AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”  əsasında aparılır. 207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabında mühasibat uçotu subyektlərində istehsal prosesində, işlərin görülməsində, xidmətlərin göstərilməsində istifadə üçün nəzərdə tutulan və aşağıdakı hesablarda uçota alınmayan qısamüddətli aktivlər haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatlar əks etdirilir:

Digər ehtiyatlar əldə olunduqda qeyd edilən qaydaların 22.30-cu, mübadilə nəticəsində əldə edildikdə 22.38-ci bəndi, əvəzsiz olaraq alındıqda 22.39-cu bəndi təbiq edilir.

Digər ehtiyatlar satış məqsədilə saxlanılan başqa aktivlərə keçirilməsi həmin qaydaların 22.41-ci bəndi ilə tənzimlənir.

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı aktiv hesabdır, uçotun beynəlxalq standartlara uyğun tənzimlənməsində  2 nömrəli “Ehtiyatlar” MUBS (IAS 2)dan istifadə edilir.

Aşağıda hesab üzrə müxabirləşmə nümunələri verilib.    

Digər ehtiyatlar alındıqda mühasibat yazılışları

Nümunə 1: A” MMC tikiş fəaliyyəti ilə məşğul olur. Paltarların tikilməsi üçün lazım olan parçanın təmin edilməsi məqsədilə başqa bir şirkətlə müqavilə bağlayıb. Müqavilə şərtlərinə əsasən parçanın daşınmasını onları alan şəxs həyata keçirməlidir. 18000 manatlıq xammalın daşınması zamanı 500 manat xərc çəkilib. Eyni zamanda istehsalat binasında işləyən işçilər üçün 70 ədəd iş forması alınmışdır. 1 iş formasının qiyməti 30 manatdır.

Daşınma xərcini parçanın dəyərinin üzərinə gəlirik:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Material ehtiyatları alındıqda 201 – Material ehtiyatları 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 18000.00
2 ƏDV hesablandıqda 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 3240.00
3 Daşınma xərci material ehtiyatlarına aid edildikdə 201 – Material ehtiyatları 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 500.00
4 Digər ehtiyatlar alındıqda 207 – Digər ehtiyatlar 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 2100.00
4 ƏDV hesablandıqda 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 378.00

Digər ehtiyatlar satıldıqda müxabirləşmə nümunələri

Nümunə 2: İstehsalat binasında işləyən işçilərə alınan 70 ədəd iş formasının 50-si onların istifadəsinə verilmişdir. Qalan 20 ədəd formanın satılması nəzərdə tutulmuşdur.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Digər ehtiyatlar alındıqda 207 – Digər ehtiyatlar 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 2100.00
2 ƏDV hesablandıqda 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 378.00
3 İşçilərin istifadəsinə verilən formalar istehsalat məsrəflərinə aid edildikdə 202 – İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri 207 – Digər ehtiyatlar 1500.00
4 Digər ehtiyatlar satış məqsədi ilə saxlanılan aktivlərə aid edildikdə 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 207 – Digər ehtiyatlar 600.00

Sözügedən 20 ədəd forma satıldığı zaman uçota alınması aşağıdakı kimidir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Satış üçün ayrılmış avadanlıq silindikdə 701 – Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 600.00
2 Satışın həyata keçirilməsi nəticəsində debitor borcları formalaşdıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 611 – Sair əməliyyat gəlirləri 700.00
3 ƏDV nəzərə alındıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 126.00

 

Əskikgəlmə zamanı müxabirləşmələr

Nümunə 3:  “A” MMC-də aparılan audit yoxlaması zamanı müəssisəyə məxsus, anbardakı 120 manat dəyərində olan ehtiyatların əskik gəlməsi halı aşkarlanmışdır. Auditor əskik gəlmənin səbəbini işçinin məsuliyyətsiz yanaşması kimi qiymətləndirmiş, sözügedən işçi ona qarşı qaldırılan bütün iddiaları qəbul etmişdir. Bu zaman, əskik gələn ehtiyatlar işçinin hesabına aid edilmiş, onun əməkhaqqısından tutulmuşdur. “A” MMC üçün bu əməliyyat ehtiyatların təqdim edilməsi kimi hesab edilmişdir.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Əskik gələn məhsullar silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 207 – Digər ehtiyatlar 1200.00
2 Məhsullar müəssisə işçisinin hesabına aid edildikdə 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 611 – Sair əməliyyat gəlirləri 1200.00
3 ƏDV hesablandıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 216.00
4 Təqsirkar şəxsin əməkhaqqısından tutulma edildikdə 533 – Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 1416.00
5 Daxil olan ödənişə əsasən büdcə qarşısında vergi öhdəliyi yarandıqda (ƏDV) 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 521 – Vergi öhdəlikləri 216.00
6 Hesabat dövrü üzrə yaranmış vergi öhdəliyi büdcəyə ödənildikdə 521 – Vergi öhdəlikləri 226 – ƏDV-nin Depozit hesabı 216.00

2-ci halda mebellərin əskik gəlməsinin səbəbləri, bundan təqsirkar hesab edilən şəxslər məlum olmur. Eyni misal üzərindən təsəvvür edək ki, təqsirkar şəxs məlum deyil, onun təyin edilməsi mümkün deyil.

Alış tarixində ƏDV əvəzləşdirilməmişdir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Əskik gələn məhsullar silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 207 – Digər ehtiyatlar 1200.00
2 Əskik gələn məhsulların ƏDV-si silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 216.00

Alış tarixində ƏDV əvəzləşdirilmişdir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Əskik gələn məhsullar silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 207 – Digər ehtiyatlar 1200.00
2 Əskik gələn məhsulların əvəzləşdirilmiş ƏDV-si qədər büdcə qarşısında öhdəlik yarandıqda 731 – Sair əməliyyat xərcləri 521 – Vergi öhdəlikləri 216.00

Mallar (iş, xidmət) alındıqda əvəzləşdirilməyən ƏDV

Nümunə 4: ƏDV ödəyicisi olmayan “A” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti iyun ayında “B” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətindən 6000 manatlıq ehtiyatları almışdır. Borcun əsas, ƏDV məbləği həmin ay tam şəkildə ödənilmişdir.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Ehtiyatların alışı həyata keçirildikdə 207 – Digər ehtiyatlar 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 6000.00
2 ƏDV hesablandıqda 241 – Əvəzləşdirilən vergilər 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 1080.00
3 Əvəzləşdirilməyən ƏDV məbləği ehtiyatların dəyərinin üzərinə əlavə edildikdə 207 – Digər ehtiyatlar 241 – Əvəzləşdirilən vergilər 1080.00
4 Əsas məbləğ ödənildikdə 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 223 – Bank hesablaşma hesabları 6000.00
5 ƏDV məbləği ödənildikdə 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 226 – ƏDV-nin Depozit hesabı 1080.00

Əvəz­çi­lik üz­rə əmək mü­qa­vi­lə­si ilə bağlı vacib məqamlar

Print Friendly, PDF & Email