birbank biznes

 

əmək resursları, əmək prosesiElmi-texniki tərəqqinin təsiri altında ayrı-ayrı peşələrin və istehsal heyətinin peşəkar qruplarının sayında və xüsusi çəkisində dəyişikliklər baş verir. Mühəndis-texniki işçilərin və mütəxəssislərin sayı menecerlərin və texniki icraçıların xüsusi çəkisinin nisbi sabitliyinin artması ilə müqayisədə daha sürətli templərlə artır. Bu kateqoriyadan olan işçilərin sayının artması istehsalın genişlənməsi və təkmilləşdirilməsi, onun texniki təchizatının artırılması, sahə strukturunun dəyişməsi, mühəndis hazırlığı tələb olunan iş yerlərinin yaranması, habelə buraxılan məhsulun artan mürəkkəbliyi ilə şərtlənir. Belə görünür ki, bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcək.

Əmək prosesi bir-biri ilə əlaqəli üç elementdən ibarətdir: əməyin özü, əmək obyektləri və əmək vasitələri. Əməyin səmərəli təşkili əmək prosesinin bütün elementlərinin ən az əmək və maddi resurslardan, yəni, işçi qüvvəsindən, əmək predmetlərindən və istehsal vasitələrindən istifadə olunacağı vahid sistemə birləşdirilməsinin bu üsulunu nəzərdə tutur və daha çox səmərə əldə ediləcəkdir.

I hissə

II hissə

 

Print Friendly, PDF & Email