Gə­lə­cək ilin mə­zu­niy­yə­ti avans ola­raq gö­tü­rü­lə bi­­lər­­mi­­?

posted in: Xəbər | 0

Gə­lə­cək ilin mə­zu­niy­yə­ti, əmək mə­zu­niy­yə­ti,Mövzunu əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov şərh edir.

Əmək mə­zu­niy­yə­ti hər il mü­va­fiq iş ili üçün ve­ri­lir. İş ili iş­çi­nin işə gö­tü­rül­dü­yü gün­dən baş­la­nır və növ­bə­ti ilin hə­min gü­nü ba­şa ça­tır. Əgər iş­çi­nin iş ili onun əmək mə­zu­niy­yə­ti­nə çıx­maq üçün mü­ra­ci­ət et­di­yi vaxt­da baş­lan­ma­yıb­sa, on­da ona əmək mə­zu­niy­yə­ti yal­nız iş ili baş­la­nan­dan son­ra ve­ri­lə bi­lər. Gö­rün­dü­yü ki­mi, Əmək Mə­cəl­lə­si­nin 113.3-cü maddəsi iş ili baş­lan­ma­mış əmək mə­zu­niy­yə­ti­nin isti­fa­də edil­mə­si­ni qa­da­ğan edir.

Misal. İş­çi 17.11.2020-ci il ta­rix­də işə baş­layıb. Onun iş ili 17.11.2020-17.11.2021 ta­rix­lə­rini əhatə edə­cək­dir. Fərz edək ki, iş­çi 15.07.2021-ci il ta­rix­də işə­gö­tü­rə­nə mü­ra­ci­ət edə­rək 17.11.2020-17.11.2021-ci və 17.11.2021-17.11.2022-ci iş il­lə­ri­nin mə­zu­niy­yə­tin­dən bir­lik­də is­ti­fa­də et­mək is­tə­yir. Bu hal­da işə­gö­tü­rən ona yal­nız ca­ri iş ili­nin əmək mə­zu­niy­yə­ti­ni ver­mə­lidir. Gə­lə­cək iş ili­nin mə­zu­niy­yə­ti isə iş­çi və işə­gö­tü­rə­nin ra­zı­lı­ğı­na əsa­sən iş ili baş­la­dıq­dan, yəni 17.11.2021-ci il ta­rix­dən son­ra is­ti­fa­də edi­lə bi­lər. Əgər iş­çi 18.11.2021-ci il tarixdə iki iş ili­nin əmək mə­zu­niy­yə­tin­dən is­ti­fa­də et­mək is­tə­yər­sə, işə­gö­tü­rə­nin razı­lı­ğı ilə bu, müm­kün­dür.

Mənbə: vergiler.az


Print Friendly, PDF & Email