Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (630 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (490 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (445 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (489 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (356 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (498 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (294 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (486 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (334 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (274 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (538 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (415 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (298 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (434 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (340 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (419 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (465 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (594 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (688 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (606 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (522 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (435 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (379 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (294 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (340 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (307 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (303 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (297 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (271 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (483 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (297 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5516 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (274 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (285 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (266 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (274 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (294 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (309 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (338 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (290 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (318 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (371 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (317 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (376 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (262 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (387 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (389 downloads)
Sığorta (362 downloads)
İqtisadi Lügət (626 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (361 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (337 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (336 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (315 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (312 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (398 downloads)
İqtisadi Təhlil (437 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (387 downloads)
Büdcə Sistemi (422 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (423 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (351 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (391 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (365 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (335 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (584 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (496 downloads)
Biznes Plan (536 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (1109 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (571 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (650 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (475 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (338 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (630 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (417 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (497 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (673 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (673 downloads)
Print Friendly, PDF & Email