Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (4119 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (2738 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (3765 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (9870 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (3874 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (2435 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (8039 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (5507 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (29532 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (3524 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (2700 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (4718 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (2212 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (7487 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (4264 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (493 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (8636 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (6815 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (11136 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (5517 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (3265 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (1744 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (448 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (321 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (4518 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (365 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (370 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (5680 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (4896 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (9066 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (2542 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (10505 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (337 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (1623 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (3373 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (309 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (391 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (354 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (354 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (320 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (357 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (411 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (372 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (442 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (318 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (444 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (423 downloads)
Sığorta (420 downloads)
İqtisadi Lügət (806 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (390 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (358 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (369 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (356 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (348 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (440 downloads)
İqtisadi Təhlil (518 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (441 downloads)
Büdcə Sistemi (466 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (476 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (393 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (441 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (397 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (393 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (618 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (541 downloads)
Biznes Plan (687 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (1279 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (797 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (832 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (534 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (375 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (779 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (452 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (559 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (767 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (767 downloads)
Print Friendly, PDF & Email