Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Ələkbərov Əziz, Vəliyev Munir, Məmmədov Sabir, Ramazanov Müşfiq - 2010) (775 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Siyasət - Metodik vəsait (Pənahov Azər Maarif oğlu - 2016) (568 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin Tənzimlənməsi. Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz və İsrafilov Həsən - 2012) (498 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Xasbulatov Ruslan İmran oğlu - 2015) (544 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu, Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu - 2010) (415 downloads)
Beynalxalq Ticarət Əməliyyatları (Qəribov Asəf, Əzizov Anar, Əhmədova Sədaqət - 2017) (546 downloads)
Becoming a Better Politicion (Arjen Berkvens - 2009) (324 downloads)
Azərbaycanın Milli İqtisadi İnkişaf Modeli: Nəzəriyyə və Praktika (Hüseynov Tofiq - 2015) (554 downloads)
Çin Qlobal Dünya İqtisadiyyatında (Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu - 2009) (387 downloads)
BMT-nin İxtisaslaşmış Qurumları (Rəcəbli Hadi Musa oğlu - 2003) (320 downloads)
Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət (Kərimov Cəlil Həbib oğlu, Kərimova Tahirə Hüseyn qızı - 2013) (569 downloads)
Beynəlxalq İqtisadiyyat (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu, Əsədov Aqil Mehiyəddin oğlu - 2012) (482 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar (Dərs Vəsaiti - 2008) (359 downloads)
Azərbaycanın Qlobal İqtisadiyyata İnteqrasiyası (Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu - 2008) (479 downloads)
Azərbaycanın Xarici İqtisadi Əlaqələri: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu - 2015) (411 downloads)
Azərbaycanın Dünya İqtisadiyyatına İnteqrasiya Yolları (Abbasov Çinqiz Mikayıl oğlu - 2005) (478 downloads)
Azərbayca İiqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Problemləri (Əliyev Məmməd Teymur oğlu - 2001) (497 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı: Reallıqlar və Perspektivlər (Şəkərəliyev Arif, Şəkərəliyev Qoşqar - 2016) (666 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Qubad İbadoğlu - 2009) (731 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Osman Nuri Aras, Süleymanov Elçin Bahman oğlu - 2016) (645 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil, Əhmədova Sədaqət - 2011) (550 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı (Əhmədova Sədaqət Elman qızı - 2015) (465 downloads)
Amerika İqtisadiyyatının Əsas Cəhətləri (Stuart Ramsey - 1991) (411 downloads)
Sənayə Müəssisələri Təsərrüfat Fəaliyyətinin İqtisadi Təhlili - (Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu - 1995) (312 downloads)
İqtisadi Təhlilin Nəzəriyyəsi (Əliyev Ramil Bəylər oğlu - 2007) (389 downloads)
Xarici Ölkələrdə İqtisadi Təhlilin Xüsusiyyətləri (Abbasov İbad Musa oğlu - 1996) (360 downloads)
Bazar Münasibətlərində İqtisadi Təhlil (Abbasov İbad Musa oğlu -1993) (351 downloads)
Əməyin İqtisadiyyatı və Sosiologiyası - Dərs Vəsaiti (350 downloads)
İnformasiya İqtisadiyyatı (Metodik Vəsait) - Bakı 2011 (293 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - H.A. Cəfərli (577 downloads)
Fiskal Siyasət və Milli İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi Problemləri (Monoqrafiya) - Y.A. Kəlbiyev (334 downloads)
Firmanın İqtisadiyyatı - Telman Hüseynov (5557 downloads)
Biznesin və Sahibkarlığın Təhlükəsizliyinin Əsasları - V.İ. Yaroçkin, Y.V. Buzanova (322 downloads)
İqtisadi Təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma, Özünüqoruma və İnkişaf - V.K. Sençaqov (326 downloads)
İqtisadi Tarazlıq Sistemləri - Sevinc Musayeva (314 downloads)
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafının Tənzimlənməsi (Dərslik) - M.M.Mahmudov, İ.M. Mahmudova (300 downloads)
İqtisadi Təhlil (Dərslik) - Mahmudov, İsmayılov, Zeynalov (381 downloads)
İqtisadi Siyasət: Metodologiya və Praktika - R. Həsənov (339 downloads)
İqtisadiyyatın İnvestisiya Potensialı - Formalaşması və İstifadə Mexanizmləri - T.İ. Kərimova (353 downloads)
İqtisadi Risklərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi (Dərslik) - Xanhüseyn Kazımlı, İbrahim Quliyev (313 downloads)
Ticarət İqtisadiyyatı (Dərslik) - 2-ci hissə (349 downloads)
Bazar İqtisadiyyatının Dövlət Tənzimlənməsi (Dərslik) (395 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının Tarixi (Dərslik) - Ə.İ.Bayramov, Ş.H.Hacıyev (357 downloads)
Dolların Böhranı - Səbəblər, Nəticələr və Çıxış Yolları (437 downloads)
Keçid Dövrünün Milli İqtisadi Problemləri (Ümüdvar Əliyev) (314 downloads)
Əmək və İnsan Resursları üzrə İqtisadçının "Lüğət-Məlumat" Kitabçası (434 downloads)
İnvestisiyanın Maliyyələşdirilməsi və Kreditləşdirilməsi (411 downloads)
Sığorta (411 downloads)
İqtisadi Lügət (739 downloads)
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tənzimlənməsi (386 downloads)
İqtisadi Modernizasiya (353 downloads)
Fövqəladə Halların İqtisadiyyatı (364 downloads)
Budget Glossary / Büdcə Terminləri (339 downloads)
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər (336 downloads)
İqtisadi Diplomatiya (422 downloads)
İqtisadi Təhlil (494 downloads)
Sosial Sferanın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi (417 downloads)
Büdcə Sistemi (449 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (463 downloads)
Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti (382 downloads)
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. (427 downloads)
Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Mərhələləri: Tarixilik və Müasirlik (386 downloads)
Beynəlxalq iqtisadiyyat (387 downloads)
Azərbaycan İqtisadiyyatı - Doç. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin-Süleymanov (608 downloads)
Azərbaycanda İnvestisiyalar - Gəlirlər, İnvestisiyalar,Sənayeləşdirmə, Məşğulluq (537 downloads)
Biznes Plan (661 downloads)
Ekonomiksin Prinsipləri - N.Qreqori Menkyu (1194 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə - E.Kərimov, B.Osmanov (720 downloads)
İqtisadi Nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat (Metodiki Vəsait) (769 downloads)
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi - Dərslik (513 downloads)
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları (369 downloads)
Makroiqtisadiyyata giriş - M.Meybullayev - Bakı 2011 (709 downloads)
Milli İqtisadiyyat - A.P.Qradov (437 downloads)
Milli iqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsinin Əsasları - Bakı 2006 (522 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (734 downloads)
Müasir İqtisadi Sistem və Qloballaşma (734 downloads)
Print Friendly, PDF & Email