205 saylı “Mallar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Hesablar planının “Ehtiyatlar” maddəsinin hesabları

Malların uçotu onlarla bağlı ticarəti müşayiət edən bütün əməliyyatları əks etdirir. Buraya malların alışı, onların saxlanması, realizə edilməsi, daşınması, geri qaytarılması, ticarətlə bağlı digər əməliyyatlar daxildir. Belə əməliyyatlar üzrə məbləğlərin uçotu hesablar planının “Qısamüddətli aktivlər” bölməsinin 20-ci maddəsinə (“Ehtiyatlar”) aid olan 205 saylı “Mallar” hesabında aparılır. Uçotun beynəlxalq standartlara uyğun tənzimlənməsi    “Ehtiyatlar” (“Inventory”) adlı 2 saylı MUBS (IAS 2) əsasında aparılır.  Bu hesab  aktiv hesabdır, mühasibat müxabirləşmələri  AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları” ilə nizamlanır. 20-ci maddədə “Mallar” hesabı ilə yanaşı aşağıdakı hesablar da açıla bilər (Qaydaların 22.1 bəndi).Qısamüddətli aktivlər, Ehtiyatlar maddəsinin 20-ci maddə üzrə 205 saylı Mallar hesabından başqa Material hesabları, istehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri, tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər və digər hesablar da daxildir

205 saylı “Mallar” hesabı üzrə uçot

Mallar bizim satış məqsədilə aldığımız əmtəədir. Yəni Hesablar Planının 205 saylı hesabında uçotu alınan mallar satış məqsədilə alınmış mallardır. Onları biz istehsal etməmişik. Öz istehsalımızı biz hazır məhsul kimi uçota alırıq. Mühasibat uçotu subyektləri bütün növ ehtiyatları onların təyinatı, mənşəyi, mənbəyi, forması, istifadəsi üzrə təsnifləşdirməli olduğundan bu hesabdan istifadə zərurəti yaranır. Mallar hesabından əsas etibarilə topdansatış və pərakəndə satış ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr istifadə edirlər.

Mallar da hazır məhsul, xammal və yarımfabrikatlar kimi 1 ildən tez müddətə pula çevrilməsi planlaşdırılan aktivlərdir. Aktivlərdən danışanda da qeyd etdiyimiz kimi, hansısa malın 1 ildən bir qədər gec satılması onu mal olmaqdan çıxartmır. Biznes fəaliyyətində belə hallar normaldır.

205 №-li “Mallar” hesabı üzrə mühasibat uçotu subyektinin satış məqsədilə əldə etdiyi malların hərəkəti haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatların uçotu aparılır.

Malların əldə edilməsi yuxarıda qeyd edilən qaydaların 22.30-cu, onların əvəzsiz alınması isə 22.39-cu bəndi əsasında nizamlanır.

Mallar, satış məqsədilə saxlanılan digər aktiv və ehtiyatlar torpaq, tikili, avadanlıqlar kimi təsnifləşdirildikdə həmin qaydaların 22.43-cü bəndi nəzərə alınır.

Mühasibat uçotu subyektinin ehtiyatları, o cümlədən mallar əskik gəldikdə müvafiq təqsirkar şəxslərin müəyyən edilməsi mümkün olan hallarda həmin qaydaların 22.55-ci bəndi, təqsirkar şəxslərin müəyyən edilməsi mümkün olmayan hallarda isə 22.56-cı bəndi tətbiq olunur.

Aşağıda malların alışı ilə bağlı mühasibat yazılışlarına nümunələr verilib. Buraya keçid etməklə isə 205 saylı “Mallar” hesabı üzrə digər əməliyyatlar üzrə müxabirləşmə nümunələri ilə tanış olmaq olar.

Mallar (iş, xidmət) alındıqda mühasibat yazlışlarına nümunələr

Nümunə 1:A” MMC iyun ayında “B” MMC-dən 84000 manatlıq mal almışdır. Malların daşınması üçün 900 manat ödənilmişdir.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Malların alışı həyata keçirildikdə 205 – Mallar 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 84 000.00
2 ƏDV hesablandıqda 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 15 120.00
3 Daşınma xərci malların dəyərinin üzərinə əlavə edildikdə 205 – Mallar 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 900.00
4 Əsas məbləğ ödənildikdə 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 223 – Bank hesablaşma hesabları 84 000.00
5 ƏDV məbləği ödənildikdə 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 226 – ƏDV-nin Depozit hesabı 15 120.00
6 Daşınma xərci ödənildikdə 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 223 – Bank hesablaşma hesabları 900.00

Xaricdən mal alışı zamanı müxbirləşmələr

Nümunə 2:  “A” MMC satdığı məhsulların çeşidlərini artırmaq, fərqli keyfiyyətdə mallar əldə etmək məqsədilə xaricdən malları idxal edir. Mallar xarici ölkədən alındığı üçün alış qiyməti dollarla təyin olunub. Tərəflər arasında bağlanan müqaviləyə əsasən malların qiyməti 45 000 dollar razılaşdırılmışdır. Alış tarixinə 1 $ = 1.70 ₼

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Malların idxalı həyata keçirildikdə 205 – Mallar 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 76 500.00
2 Gömrük yığımı, rüsumu malların dəyərini artırdıqda 205 – Mallar 538 – Digər qısamüddətli kreditor borcları 200.00
3 ƏDV hesablandıqda: (44200+200) × 18% 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 538 – Digər qısamüddətli kreditor borcları 13 806.00
4 Gömrükdə hesablanan ƏDV ödənildikdə 538 – Digər qısamüddətli kreditor borcları 226 – ƏDV-nin Depozit hesabı 13 806.00

Mallar haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün buraya keçid ala bilərsiniz.

Mühasibat uçotunun iki tərkib hissəsi

Print Friendly, PDF & Email