Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (8-ci hissə)

Balans hesabatı elementləri – təşkilatın əmlak növlərinin ayrı-ayrı növlərini və onun öhdəliklərini xarakterizə edən balansın aktivlər və öhdəliklərlə bağlı elementləri.

Alt hesab – təbii və pul ölçüsündə ifadə edilən sintetik hesabın tərkibində analitik hesabların əlavə qruplaşdırılması üçün nəzərdə tutulan sintetik və analitik hesablar arasında aralıq hesablar.

Analitik uçotun hesabları – təbii, pul və əməyin ölçüləri ilə ifadə edilən müəyyən xüsusiyyətlər və əməliyyatlar üçün sintetik hesabların məzmununu ətraflı izah edir.

Sintetik uçotun hesabları – pul vahidində ifadə olunan iqtisadi cəhətdən birbaşa qruplar üçün əmlak və əməliyyatlar üzrə ümumi göstəricilər.

Əsas vasitələrin cari (bərpa olunan) dəyəri – hər hansı bir obyektin dəyişdirilməsinə ehtiyac olduqda, indiki zamanda ödənilməli olan pul məbləği. Bu dəyərləndirmə əsasən maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.

Əsas vasitələrin cari bazar (satış qiyməti) qiyməti – obyektin satışı nəticəsində və ya onun ləğv edilməsi ərəfəsində əldə edilə bilən pul məbləği.

Nizamnamə kapitalı – təşkilatın yaradılması zamanı onun mülkiyyətində təsisçilərin pulla ifadə edilən yatırımlarının məcmu məbləği.

Təşkilatın uçot siyasəti – mühasibat uçotu aparılmasının yekun üsulları (ilkin müşahidə, xərclərin ölçülməsi, cari qruplaşma və iqtisadi fəaliyyət faktlarının yekun ümumiləşdirilməsi).

Uçot qoyuluşu – faizlər əsasında Mərkəzi bank kommersiya banklarına kredit verir.

Uçot qeydi – uçot qeydiyyatını aparmaq üçün, kartoçkalar, cədvəllər, mühasibat kitabları.

FİFO (akronim First In, First Outbirinci gəldi – birinci getdi) –  əmtəə ehtiyatlarının mühasibat uçotu üsulu, bu məbləğlər bu malların ilk partiyasının qiyməti ilə pulla müəyyənləşdirilir.

Mühasibat uçotu formaları – sintetik və analitik mühasibat, biznes əməliyyatları, texnologiya və mühasibat uçotunun təşkili metodologiyası və metodları arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirən bir sıra mühasibat uçotu registri.

Təsərrüfat uçotu – müəyyən bir sistem şəraitində onları izləmək və idarə etmək məqsədi ilə maddi istehsal proseslərinin monitorinqi, ölçülməsi və qeyd edilməsi üçün bir sistem.

Çek – banklardakı hesablardan pul və nağd ödənişlər edən mal və xidmətlərin ödənilməsini təmin edən xüsusi sənəd.

Xalis gəlir (xalis xərc) – adi fəaliyyət növlərinin maliyyəsi, eləcə də digər gəlir və xərclər, o cümlədən fövqəladə xərclər nəticəsində ortaya çıxan maliyyə yekunu.

Emitent – hüquqi şəxs, icra hakimiyyəti orqanı və ya yerli özünüidarə orqanı, özlərinə verilmiş hüquqları həyata keçirmək üçün onların adından qiymətli kağız sahibləri üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Məqalənin 7-ci hissəsini bu linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz.

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Print Friendly, PDF & Email