Öz hesabına (ödənişsiz) məzuniyyət əmri üçün forma

posted in: Xəbər | 0
Kapital bankda Birbank xidmətini qoş, vaxt sənə işləsin

AR Əmək Məcəlləsi işçinin ödənişsiz (öz hesabına) məzuniyyət hüququnu tanıyır. Məzuniyyət müdiriyyətin uyğun əmri əsasında rəsmiləşdirilir. Ödənişsiz məzuniyyət üçün əmrin tərtibi qaydaları burada verilib.

Əmr forması

“ _____________________” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə

ƏMR № ___

Zərdab şəhəri                                                                                                                                                                       ____._____. 20___-cı il

“Ödənişsiz məzuniyyət haqqında”

1. Cəmiyyətin (vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən, 130-cu maddəsinin “___” bəndinə uyğun olaraq, ___.___.____-cı il tarixdən ___.____.____-cı il tarixədək ____ (____) təqvim günü öz hesabına ödənişsiz məzuniyyət verilsin.

2. İşçi ___.___.____-ci il tarixində işə başlamalıdır.

3. Əmrin icrasına nəzarət İR şöbəsinin müdiri ________________ tapşırılsın.

Əsas: İşçinin məzuniyyət ərizəsi və (uyğun sənəd – əgər qanunla tələb olunursa)

“______________” MMC-nin

direktoru              ________________________________

İşçi (tanış oldum)_________________  İşçinin adə soyadı atasının adı

Tarix                                                                    (imza)

 

Məzuniyyət əmrinin formasını buradan yükləyin

Əmr forması

“İpək yolu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə

ƏMR № xxx

Zərdab şəhəri                                                                                                                                                                              01 may 2023-cü il

“Ödənişsiz məzuniyyət haqqında”

1. Cəmiyyətin mühasibi Fərəcova Həcər Niyazi qızına Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən, 130-cu maddəsinin “i” bəndinə uyğun olaraq 08 may 2023-cü il tarixdən 12 may 2023-cü il tarixədək 5 (beş) təqvim günü müddətinə öz hesabına ödənişsiz məzuniyyət verilsin.

2. İşçi 14 may 2023 –cü il tarixində işə başlamalıdır.

3. Əmrin icrsına nəzarət İR şöbəsinin müdiri  N.F.Məmmədova  tapşırılsın

Əsas: İşçinin məzuniyyət ərizəsi və tibb müəssisənin uyğun rəyi

“İpək Yolu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

direktoru:                        (i m z a)                   A.M.Məmmədova

İşçi :  (t a n ı ş o l d u m)  Fərəcova Həcər Niyazi qızı  

Tarix:                                                     (imza)                       


Print Friendly, PDF & Email