Öz hesabına (ödənişsiz) məzuniyyət əmri üçün forma

posted in: Xəbər | 0

AR Əmək Məcəlləsi işçinin ödənişsiz (öz hesabına) məzuniyyət hüququnu tanıyır. Məzuniyyət müdiriyyətin uyğun əmri əsasında rəsmiləşdirilir. Ödənişsiz məzuniyyət üçün əmrin tərtibi qaydaları burada verilib.

Əmr forması

“ _____________________” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə

ƏMR № ___

Zərdab şəhəri                                                                                                                                                                       ____._____. 20___-cı il

“Ödənişsiz məzuniyyət haqqında”

1. Cəmiyyətin (vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən, 130-cu maddəsinin “___” bəndinə uyğun olaraq, ___.___.____-cı il tarixdən ___.____.____-cı il tarixədək ____ (____) təqvim günü öz hesabına ödənişsiz məzuniyyət verilsin.

2. İşçi ___.___.____-ci il tarixində işə başlamalıdır.

3. Əmrin icrasına nəzarət İR şöbəsinin müdiri ________________ tapşırılsın.

Əsas: İşçinin məzuniyyət ərizəsi və (uyğun sənəd – əgər qanunla tələb olunursa)

“______________” MMC-nin

direktoru              ________________________________

İşçi (tanış oldum)_________________  İşçinin adə soyadı atasının adı

Tarix                                                                    (imza)

 

Məzuniyyət əmrinin formasını buradan yükləyin

Əmr forması

“İpək yolu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə

ƏMR № xxx

Zərdab şəhəri                                                                                                                                                                              01 may 2023-cü il

“Ödənişsiz məzuniyyət haqqında”

1. Cəmiyyətin mühasibi Fərəcova Həcər Niyazi qızına Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən, 130-cu maddəsinin “i” bəndinə uyğun olaraq 08 may 2023-cü il tarixdən 12 may 2023-cü il tarixədək 5 (beş) təqvim günü müddətinə öz hesabına ödənişsiz məzuniyyət verilsin.

2. İşçi 14 may 2023 –cü il tarixində işə başlamalıdır.

3. Əmrin icrsına nəzarət İR şöbəsinin müdiri  N.F.Məmmədova  tapşırılsın

Əsas: İşçinin məzuniyyət ərizəsi və tibb müəssisənin uyğun rəyi

“İpək Yolu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

direktoru:                        (i m z a)                   A.M.Məmmədova

İşçi :  (t a n ı ş o l d u m)  Fərəcova Həcər Niyazi qızı  

Tarix:                                                     (imza)                       


Print Friendly, PDF & Email