Qeyri-maddi aktivlərin hesabının müxabirləşməsi

posted in: Uncategorized | 0
102 №-li “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi)” hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirləşdirilir:
Debet üzrə Kredit üzrə
611№- Sair əməliyyat gəlirləri 103№-Qeyri maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
203 №-Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri
202№- İstehsalat ehtiyatları
342№-Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli  səhvlər ilə bağlı mənfəət(zərər) üzrə düzəlişlər.
342№-Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli  səhvlər ilə bağlı mənfəət(zərər) üzrə düzəlişlər.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.