206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

“Ehtiyatlar” maddəsi üzrə uçotun tənzimlənməsi

206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı mühasibat uçotu subyektlərində Hesablar Planının “Ehtiyatlar” adlanan 20-ci maddəsi üzrə AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun açıla bilən səkkiz hesabdan biridir. Qaydaların 22.1-ci maddəsinə görə bu hesablar aşağıdakılardır:

Uçotun beynəlxalq standartlara uyğun tənzimlənməsi üçün “Ehtiyatlar” (“Inventory”) adlı 2 saylı MUBS (IAS 2)  tətbiq edilir.

Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlərin tənzimlənməsi zamanı 5 saylı MHBS (IFRS 5) – dən də istifadə olunur.

206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı

Aktivin balans dəyərinin əvəzi davamlı istifadədən deyil, daha çox satış əməliyyatı hesabına alınacağı gözlənilən zaman, həmin aktiv satış üçün nəzərdə tutulmuş kimi təsnif edilir. Bunun üçün aktiv:

  • dərhal satılmaq üçün sərəncamda olmalı və;
  • satışı yüksək dərəcədə ehtimal edilməlidir.

206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabdan əsasən müəssisənin əsas fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan aktivlərinin satılması zamanı istifadə olunur. Bu aktiv hesabda mühasibat uçotu subyektinin satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivləri barədə ümumiləşdirilmiş məlumatların uçotu aparılır.

Material ehtiyatları, həmçinin aksiz vergisi tətbiq edilən məhsul istehsalında istifadə olunan aksiz vergili xammal, materiallar satış məqsədi ilə saxlanılan başqa aktivlər hesabına keçirildikdə həmin qaydaların 22.41-ci bəndi tətbiq olunur.

Mühasibat uçotu subyektinin öz fəaliyyətində istifadə etdikləri uzunmüddətli aktivlərin satış məqsədi ilə saxlanılan başqa aktivlər hesabına keçirilməsi həmin qaydaların 22.42-ci bəndi ilə tənzimlənir.

Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər, torpaq, tikili, avadanlıqlar olaraq təsnifləşdirildikdə yuxarıda qeyd edilən qaydaların 22.43-cü bəndi tətbiq edilir.

Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər satıldıqda yaxud əvəzsiz verildikdə onlarla bağlı yaranan xərclər mühasibat uçotunda əks etdirildikdə onların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər qaydaların 22.45-ci bəndilə nizamlanır.

Material ehtiyatlarının satışı üzrə müxabirləşmə nümunəsi

Nümunə 1: Müəssisə mətbəx mebellərinin istehsalı fəaliyyətilə məşğul olur. Mebellərin hazırlanması üçün lazım olan taxtanın alınmasından ötrü başqa bir şirkətlə müqavilə bağlamışdır. Müqavilə şərtlərinə əsasən daşınmanı onları alan şəxs etməlidir. 26 000 manatlıq xammalın daşınması zamanı 700 manat xərc çəkilmişdir. İstehsal prosesi başa çatdıqdan sonra məlum oldu ki, xammalın 15%-lik hissəsi mebellərin hazırlanmasında istifadə edilməyib. Sözügedən materiallar sonradan satılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Material ehtiyatları alındıqda 201 – Material ehtiyatları 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 26000,00
2 ƏDV hesablandıqda 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 4680,00
3 Daşınma xərci material ehtiyatlarına aid edildikdə 201 – Material ehtiyatları 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 700,00

İstehsalat məsrəflərinə aid edilən materialların uçotu:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Material ehtiyatları hazır məhsula aid edildikdə 202 – İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri 201 – Material ehtiyatları 22 695,00

Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər kimi uçota alınan materiallar:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Materiallar satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlərə aid edildikdə 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 201 – Material ehtiyatları 4005.00

 

Torpaq, tikili, avadanlıqlar satıldıqda mühasibat yazılışları

Nümunə 2: “A” MMC “B” MMC-dən dəyəri 1900 AZN olan 3 ədəd kompüter almışdır. Sözügedən kompüterlərdən biri istifadə olunduqdan sonra satılmaq üçün ayrılmışdır.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Digər müəssisədən alındıqda 113 – Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 5700.00
2 ƏDV hesablandıqda 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 1026.00
3 Kapitallaşdırılmış avadanlıq istismara verildikdə 111 – Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər 113 – Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 5700.00
4 Avadanlıqlara amortizasiya hesablandıqda 721 – İnzibati xərclər 112 – Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 1140.00

Satmaq məqsədilə ayrılan 1 ədəd kompüterə hesablanmış 380 azn amortizasiya məbləği aktivin dəyərinin üzərinə əlavə edilir.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Avadanlıqlar satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlərə aid edildikdə 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 111 – Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər 1900.00
2 Amortizasiya nəzərə alındıqda 112 – Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 380.00

Satılan zaman uçota alınması aşağıdakı kimidir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Satış üçün ayrılmış avadanlıq silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 1520.00
2 Satışın həyata keçirilməsi nəticəsində debitor borcları formalaşdıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 611 – Sair əməliyyat gəlirləri 1700.00
3 ƏDV nəzərə alındıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 306.00

 

Bioloji aktivlərin satılması baş tutduqda müxabirləşmələr

Nümunə 3: “A” MMC “D” MMC-dən təsərrüfatda istifadə etmək məqsədilə birinin qiyməti 1200 man. 21 dənə at almışdır. 3 il iş prosesində istifadə olunduqdan sonra atları satmaq qərarı alındı. Atlar üzrə yığılmış amortizasiya 15120 AZN olmuşdur. Atlar hər biri 550 man. olmaqla satılmışdır.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Bioloji aktiv digər müəssisələrdən əldə edildikdə 131 – Bioloji aktivlər – Dəyər 531 – Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 25200.00

İllər üzrə amortizasiya:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 1-ci il amortizasiya hesablandıqda 731 – Sair əməliyyat xərcləri 132 – Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri 5040.00
2 2-ci il amortizasiya hesablandıqda 731 – Sair əməliyyat xərcləri 132 – Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri 5040.00
3 3-ci il amortizasiya hesablandıqda 731 – Sair əməliyyat xərcləri 132 – Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri 5040.00

Təsərrüfatda istifadə olunan atlar 3-cü ilin sonunda satılan aktivlərə aid edilir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlərə keçirildikdə 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 131 – Bioloji aktivlər – Dəyər 25200.00
2 Amortizasiya nəzərə alındıqda 132 – Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 15120.00

Satılan aktivlərə aid edilən atların satışı həyta keçirilir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Satılan atların balans dəyəri silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 10080.00
2 Atlar mənfəətlə satıldıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 611 – Sair əməliyyat gəlirləri 11550.00
3 Atların satışından gəlir əldə edildikdə 611 – Sair əməliyyat gəlirləri 801 – Ümumi mənfəət (zərər) 11550.00
4 Atlara görə olan xərc mənfəətə bağlandıqda 801 – Ümumi mənfəət (zərər) 731 – Sair əməliyyat xərcləri 10080.00

 

İnvestisiya mülkiyyəti satıldıqda

Nümunə 4: “A” MMC tərəfindən alınan 140 000 manatlıq investisiya mülkiyyəti kimi istifadə edilən bina 4 ildən sonra satmaq məqsədilə saxlanılmış investisiya mülkiyyətinə aid edilmişdir. Həmin dövrə yığılmış amortizasiya məbləği 39 200 manat olmuşdur. Bina 135 800 manata satılmışdır.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Əldə edilən investisiya mülkiyyəti satış məqsədilə saxlanılan digər investisiya mülkiyyətinə aid edildikdə 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 121 – İnvestisiya mülkiyyətinin dəyəri 140 000.00
2 Yığımış amortizasiya nəzərə alındıqda 122 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 39 200.00

Satışın uçota alınması aşağıdakı kimidir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Satılan binanın balans dəyəri silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 206 – Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər 100 800.00
2 Bina mənfəətlə satıldıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 611 – Sair əməliyyat gəlirləri 135 800.00
3 ƏDV hesablandıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 24 444.00

Ehtiyatların uçotu: mallar

Print Friendly, PDF & Email