fbpx

Əsas vəsaitlərin icarəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təcrübədə əsas vəsaitlərin icarəsi halları heç də az rast gəlinmir, düzdür bəzən bundan vergidən yayınma sxemlərində də istifadə edirlər, amma hal-hazırkı yazımızın məqsədi başqadır. İcarə nədir? İcarə – əmlaka müqavilə əsasında müəyyən müddətə sahib olmaq və istifadə etmək hüququdur. İcarəyə … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların xaric edilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı beynəlxalq mühasibat standartı (IAS 16) əsas vəsaitlərin dörd əsas sahəsini əhatə edir: ilkin qiymətləndirmə; əsas vəsaitlərin amortizasiyası; yenidən qiymətləndirmə; əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması. Qeyd edilən standarta görə, əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması … Read More

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Köhnəlmə və amortizasiya arasındakı fərq nədir? Zamanla hər şey, o cümlədən əsas vəsaitlər köhnəlir. Onlar formalarını qismən saxlayıb bir neçə istehsal dövründə iştirak edərək öz dəyərlərini tədricən məhsulun maya dəyərinə köçürürlər. Nəticədə köhnəlir, müəyyən müddət sonra onları təmir etmək, yeniləmək … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə daxilolmanın uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitlər nədir? Torpaq, tikili avadanlıqlar (yaxud əsas vəsaitlər) müəssisənin əsas fəaliyyətində istifadə edilən uzunmüddətli aktivlərdi. Heç də bütün mülkiyyət bu anlayışın təsir dairəsinə düşmür. Bu qrupa müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində istifadə edilən maddi obyektlər aid edilir. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” … Read More

Mühasibat uçotunun predmeti, metodu, mahiyyəti və məqsədi

Read More9

Mühasibat uçotunun predmeti və metodu, onun mahiyyətini haqqında biliklər yalnız mühasibat nəzəriyyəsinin əsasları baxımından deyil, həm də praktik tətbiq baxımından da əhəmiyyətlidir. Uçotun nəzəriyyəsi və praktikası: tamın iki tərkib hissəsi Yəqin ki, bunu tez-tez eşitmisiniz: “Bu bir nəzəriyyədir, təcrübəyə aidiyyəti … Read More

Aktivlər nədir, necə təsnif olunur?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

“Aktiv” nə deməkdir? Əgər mühasibat uçotuna mühasibin gözü ilə baxsaq, deyə bilərik ki, aktivlər şirkətin mülkiyyətidir, onun sahib olduğu və sahib olduqlarının köməyi ilə qazandıqlarıdır, məsələn: bank hesablarında, kassada olan pul vəsaitləri; anbardakı mallar; əsas vəsaitlər (məsələn, daşınmaz əmlak, avadanlıqlar); … Read More

Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlərə hansı halda amortizasiya hesablana bilər?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təsisçi tərəfindən verilmiş əsas vəsaitlər üçün hansı halda amortizasiya hesablana bilər? Sual: Təsisçi gələcəkdə pulu ödənilmək şərti ilə müəssisəyə avtomobil alıb. Avtomobil müəssisənin balansına götürülə və amortizasiya hesablana bilərmi? Cavab: Mülki qanunvericilikdə təsisçi ilə onun təsis etdiyi müəssisəyə ayrı-ayrı şəxslər kimi … Read More

Nizamnamə kapitalına qoyulan əsas vəsaitlərin rəsmiləşdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İqtisadi subyektlərdə nizamnamə kapitalının formalaşmasının müxtəlif formaları mövcuddur. Nizamnamə kapitalına qoyulan əsas vəsaitlərin rəsmiləşdirilməsi zamanı ortara çıxan sualları sərbəst auditor Altay Cəfərov aydınlaşdırır. Yaradılmış və ya sonradan artırılmış nizamnamə kapitalı təsisçilər, payçılar, səhmdarlar tərəfindən bir çox formalı pay qoyuluşu ilə … Read More

Əsas vəsaitlərin uçotdan silinməsinin ƏDV-yə cəlb olunması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitlərin uçotdan silinməsi əlavə dəyər vergisinə (ƏDV) cəlb olunan əməliyyatdır. Bu əməliyyatın icrası ilə bağlı vergi ödəyicilərində sual doğuran məqamlara iqtisadçı Anar Bayramov aydınlıq gətirir. Malların, fövqəladə hallardan başqa, itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyat sayılır. … Read More

İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərə təmir xərclərinin hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər üçün təmir xərcləri Vergi Məcəlləsinin 115.5-ci maddəsinə əsasən, əsas vəsaitlərin icarəyə götürülməsi müddətləri, şərtləri, habelə onların təmiri üzrə xərclər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verənlə icarəçi arasında bağlanılan müqavilədə razılaşdırılır. Məcəllənin 115.6-cı maddəsində isə göstərilir ki, … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!