fbpx

Əsas vəsaitlərin icarəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisədə təsərrüfat prosesi zamanı bir çox hallarda  digər müəssisələrdən icarəyə əsas vəsaitlər götürülür. Bu zaman əsas vəsaitlərin müəssisələrarası hərəkətinə nəzarət etmək üçün icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin uçotundan istifadə olunur. İcarə dedikdə tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsasında, əvəzi ödənilməklə əsas vəsaitlərə … Read More

Əsas vəsaitlərin xaric olması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitlərin xaric olması əməliyyatı mühasibatlıqda tez-tez rastlanan əməliyyatdır. Əsas vəsaitlər satıldıqda, ləğv edilib silindikdə, əvəzsiz olaraq başqa təşkilata və fiziki şəxsə verildikdə, maliyyə qoyuluşu qaydasında digər müəssisələrin kapitalında iştirak payı kimi verildikdə, inventarlaşma nəticəsində əskikgəlmə müəyyən olunduqda, müəssisənin tabeçiliyində … Read More

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Amortizasiya – aktivlərin faydalı xidmət müddəti ərzində dəyərinin müntəzəm sürətdə azalması deməkdir. Əsas vəsaitlər istifadə olunması nəticəsində köhnəlir, özünün ilkin keyfiyyəti və istifadə olunması imkanları azalır. Köhnəlmə fiziki və mənəvi formada özünü göstərir. Əsas vəsaitlərin fiziki köhnəlməsi ilə əlaqədar özünün … Read More

Əsas vəsaitlər hansılardır?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Əsas   vəsaitlərin   uçotunun   təşkili    və    obyektləri   haqqında   dəqiq informasiyanın formalaşması üçün onların əsaslandırılmış təsnifləşdirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. «Müəssisələrin mühasibat uçotunun Hesablar Planı və onun tətbiqinə dair Təlimat»da 01№-li «Əsas vəsaitlər» hesabında uçota alınan əmək vasitələri iqtisadiyyatda müvafiq təhlil aparmaq üçün … Read More

Əsas vəsaitlər nədir?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Müəssisənin istehsal (xidmət) sferasında bir ildən çox iştirak edən, dəyəri normativ sənədlərlə tənzimlənən, köhnəldikcə öz dəyərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalarla hissə-hissə məhsulun (xidmətin) dəyərinə keçirən, istehsal (xidmət) prosesində öz natural formasını saxlayan əmək vasitələri əsas vəsaitlər adlandırılır. Azərbaycan Respublikası Vergi … Read More

error: Content is protected !!