fbpx

Mühasibat balansı haqqında bilmədiklərimiz

Read More9

Mühasibat balansı Mühasibat balansı – bu, müəyyən bir tarix üçün onların mənbələri olan iqtisadi vasitələrin qruplaşmasıdır. Balansın aktivlərinin və passivlərinin bərabərliyi balansın valyutası adlandırılır. Müəssisənin bütün resursları balansın aktivində qruplaşır, onların yaranma mənbələri isə balansın passivində. Balansın aktivində olan bölmələr … Read More

Mühasibat balansı nədir?

Read More9

Mühasibat balansı nədir? Mühasibat Balansı – bu, şirkətin konkret bir tarixdəki maliyyə vəziyyətinin “görüntüsüdür” və ya başqa sözlə desək, yaxşı və ya pis işlədiyini mühakimə etdiyimiz bir hesabat cədvəlidir. O, şirkətin hansı aktivlərinin, öhdəliklərinin olduğunu, kapitalının nəyə bərabər olduğunu göstərir. … Read More

Mühasibat balansı üçün labüd olan tələblər

Read More9

Mühasibat balansı üçün labüd olan tələblər İstənilən mühasibat balansına aşağıdakı müəyyən tələblərin irəli sürülməsi labüddür: düzgünlük (həqiqət), reallıq, tamlıq, ardıcıllıq, aydınlıq.  Sözügedən sənədlərin və müvafiq qeydlərin əsasında tərtib olunmuş balans düzgün balansdır. Sənədlər isə öz növbəsində təşkilatın müəyyən dövr üçün … Read More

Mühasibat uçotunun predmeti və metodu barədə

Read More9

Mühasibat uçotunun predmeti və metodu  Müəssisənin və ya fiziki şəxsin təsərrüfat fəaliyyəti mühasibat uçotunun predmeti hesab olunur. Hansı ki, aşağıdakı iqtisadi vasitələrlə həyata keçirilir: əsas vəsaitlər; qeyri-maddi aktivlər; dövriyyə vəsaitləri; pul vəsaitləri; ödəniş vəsaitləri; mücərrəd vəsaitlər. Əsas vəsaitlər – Bu … Read More

Müasir mərhələdə mühasibat balansının rolu (2-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Müasir mərhələdə mühasibat balansının rolu (2-ci hissə) (mühasibat balansı) 1-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun Mühasibat balansı təkcə maliyyə hesabatlarının əsas formalarından biri deyil, həm də mühasibat uçotunun aparılması metodologiyasını müəyyən edən mühüm metodoloji şərtləri özündə saxlayır. Balansdakı maddələrin … Read More

Müasir mərhələdə mühasibat balansının rolu (1-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Müasir mərhələdə mühasibat balansının rolu (1-ci hissə) (mühasibat balansı) Mühasibat balansı təkcə  maliyyə hesabatlarının əsas formalarından biri deyil, həm də mühasibat uçotunun aparılması metodologiyasını müəyyən edən mühüm metodoloji şərtləri özündə saxlayır. Balans aktivində prosesi əhatə edən, fasiləsiz dövriyyə edən təşkilat … Read More

Mühasibat balansının qurulması prinsipləri

Read More9

Mühasibat balansı təkcə maliyyə hesabatlarının əsas formalarından biri deyil, həm də mühasibat uçotunun aparılması metodologiyasını müəyyən edən mühüm metodoloji şərtləri özündə saxlayır. (Mühasibat balansının qurulması) Balans aktivində aşağıdakı prosesləri əhatə edən fasiləsiz dövriyyə edən müəssisələrin vəsaitləri yerləşir: təchizat prosesi; istehsal … Read More

Mühasibat balansının strukturu

Read More9

Mühasibat balansı hesabat tarixinə görə pul qiymətləndirməsində təşkilatın maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir, hesabat dövrünün son gününə tərtib edilir. Balans iki hissədən ibarət bir cədvəldir. Balansın sol hissəsi növlər üzrə (əsas vəsaitlər, istehsal ehtiyatları, hazır məhsul və s.) vəsaitlərin tərkibini əks … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (1-ci hissə)

Read More9

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (1-ci hissə) Avans hesabatı – Hesabat üçün alınan məbləğləri, əslində çəkilmiş xərcləri, hesabat məbləğlərinin balansını və ya onların köçürülməsini göstərən hesabat verən şəxslər tərəfindən tərtib edilmiş və verilmiş standart forma sənədidir. Həyata keçirilmiş … Read More

Mühasibat uçotunun əsasları – mühasibat uçotu nədir?

posted in: Uncategorized | 1
Read More9

Mühasibat uçotu müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, öhdəliklərinin, kapitalının, dövriyyə vəsaitlərinin və ümumiyyətlə, bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin natural göstəricilər əsasında, pul ifadəsində, fasiləsiz, başdan-başa, sənədləşdirilmiş və mühasibat registrlərində qarşılıqlı əlaqələndirilmiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat hesablarında ikili yazılış üsulu … Read More

error: Content is protected !!