fbpx

Mәzuniyyәtlәrin növbәlilik cәdvәllәrindən kənarlaşmalara hansı hallarda yol verilə bilər?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Sual: Hәr il müәssisәlәrdә әmәk mәzuniyyәtlәrinin verilmәsi üçün növbәlilik cәdvәllәri tәrtib edilir. Mәzuniyyәtlәr bu cәdvәldә göstәrilәn vaxtdan başqa vaxta keçirilә bilәrmi? Cavab: Әmәk Mәcәllәsinә әsasәn istehsalın vә işin normal gedişini tәnzimlәmәk, mәzuniyyәtlәrin uçotunun düzgün aparılmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hәr … Read More

error: Content is protected !!