fbpx

Ödәnişsiz mәzuniyyәtin verilmə qaydalarını tam bilirikmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: İşçilәrә ödәnişsiz mәzuniyyәt verilәrkәn hansı qaydalara әmәl edilmәlidir? Bu mәzuniyyәtlәrin verilmәsi hansı qaydada aparılmalı vә rәsmilәşdirilmәlidir? Cavab: Әmәk Mәcәlәsinin 129-cu maddәsinә әsasәn, ödәnişsiz mәzuniyyәtlәr bu Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş hallarda işçilәrin xahişi vә ya tәrәflәrin qarşılıqlı razılığı ilә verilir. İşәgötürәnlә işçinin … Read More

Mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

  Sual: Növbәti mәzuniyyәt zamanı işçi xәstәlәnәrsә mәzuniyyәt günlәri artırılırmı? Həmçinin oxu: Məzuniyyət və Əmək haqqı məbləğinin ayrılıqda vergiyə cəlb edilməsi Cavab: Növbәti mәzuniyyәt (әsas vә yaxud әlavә mәzuniyyәt) zamanı xәstәlik vә ya zәdә nәticәsindә әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt, … Read More

Mәzuniyyәtlәrin növbәlilik cәdvәllәrindən kənarlaşmalara hansı hallarda yol verilə bilər?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Sual: Hәr il müәssisәlәrdә әmәk mәzuniyyәtlәrinin verilmәsi üçün növbәlilik cәdvәllәri tәrtib edilir. Mәzuniyyәtlәr bu cәdvәldә göstәrilәn vaxtdan başqa vaxta keçirilә bilәrmi? Cavab: Әmәk Mәcәllәsinә әsasәn istehsalın vә işin normal gedişini tәnzimlәmәk, mәzuniyyәtlәrin uçotunun düzgün aparılmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hәr … Read More

Ödənişsiz məzuniyyət maksimum nə qədər ola bilər?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn işçilәr uzun müddәtә ödәnişsiz mәzuniyyәtә göndәrilә bilәrmi? Cavab: Kollektiv müqavilәlәrdә, belә müqavilәlәr bağlanmadığı hallarda әmәk müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulan şәrtlәrlә vә qaydalarda, işin normal ahәngini pozan amillәr – tәbii fәlakәt, istehsalat qәzaları vә operativ surәtdә qarşısı alınmayan … Read More

error: Content is protected !!