fbpx

Ödәnişsiz mәzuniyyәtin verilmə qaydalarını tam bilirikmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: İşçilәrә ödәnişsiz mәzuniyyәt verilәrkәn hansı qaydalara әmәl edilmәlidir? Bu mәzuniyyәtlәrin verilmәsi hansı qaydada aparılmalı vә rәsmilәşdirilmәlidir? Cavab: Әmәk Mәcәlәsinin 129-cu maddәsinә әsasәn, ödәnişsiz mәzuniyyәtlәr bu Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş hallarda işçilәrin xahişi vә ya tәrәflәrin qarşılıqlı razılığı ilә verilir. İşәgötürәnlә işçinin … Read More

error: Content is protected !!