4 UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
 • 40 – Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  • 401 – Uzunmüddətli bank kreditləri;
  • 402 – İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri;
  • 403 – Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar;
  • 404 – Uzunmüddətli borclar;
  • 405 – Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli);
  • 406 – Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər;
  • 407 – Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər;
  • 408 – Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər.
 • 41 – Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
  • 411 – İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər;
  • 412 – Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri;
  • 413 – Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər;
  • 414 – Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər.
 • 42 – Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
  • 421 – Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri;
  • 422 – Digər təxirə salınmış vergi öhdəliklər.
 • 43 – Uzunmüddətli kreditor borcları
  • 431 – Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları;
  • 432 – Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları;
  • 433 – Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları;
  • 434 – Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları;
  • 435 – Digər uzunmüddətli kreditor borcları.
 • 44 – Sair uzunmüddətli öhdəliklər
  • 441 – Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri;
  • 442 – Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri;
  • 443 – Alınmış uzunmüddətli avanslar;
  • 444 – Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar;
  • 445 – Digər uzunmüddətli öhdəliklər.
Print Friendly, PDF & Email