Yeni hesablar planı

posted in: Uncategorized | 0
birbank biznes
Maliyyə hesabatının bölməsi Maliyyə hesabatının maddəsi Hesabın nömrəsi Subhesabın nömrəsi Adı
         
1 UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
  10     Qeyri-maddi aktivlər
    101   Qeyri-maddi aktivlərin dəyəri
    102   Qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
    103   Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
  11     Torpaq, tikili və avadanlıqlar
    111   Torpaq, tikili və avadanlıqların dəyəri
    112   Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
    113   Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
  12     İnvestisiya mülkiyyəti
    121   İnvestisiya mülkiyyətinin dəyəri
    122   İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
    123   İnvestisiya mülkiyyəti ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
  13     Bioloji aktivlər
    131   Bioloji aktivlərin dəyəri
    132   Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
  14     Təbii sərvətlər
    141   Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) dəyəri
    142   Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) tükənməsi
  15     İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
    151   Asılı müəssisələrə investisiyalar
    152   Birgə müəssisələrə investisiyalar
    153   Asılı və birgə müəssisələrə investisiyaların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
  16     Təxirə salınmış vergi aktivləri
    161   Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri
    162   Digər təxirə salınmış vergi aktivləri
  17     Uzunmüddətli debitor borcları
    171   Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
    172   Törəmə (asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları
    173   Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları
    174   İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları
    175   Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları
    176   Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
    177   Digər uzunmüddətli debitor borcları
  18     Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
    181   Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
    182   Verilmiş uzunmüddətli borclar
    183   Digər uzunmüddətli investisiyalar
    184   Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
  19     Sair uzunmüddətli aktivlər
    191   Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
    192   Verilmiş uzunmüddətli avanslar
    193   Digər uzunmüddətli aktivlər
2 QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
  20     Ehtiyatlar
    201   Material ehtiyatları
    202   İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri
    203   Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər
    204   Hazır məhsul
    205   Mallar
    206   Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər
    207   Digər ehtiyatlar
    208   Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
  21     Qısamüddətli debitor borcları
    211   Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
    212   Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
    213   Əsas idarəetmə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
    214   İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları
    215   Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları
    216   Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
    217   Digər qısamüddətli debitor borcları
    218   Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər
  22     Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
    221   Kassa
    222   Yolda olan pul köçürmələri
    223   Bank hesablaşma hesabları
    224   Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları
    225   Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
    226   ƏDV sub-uçot hesabı
  23     Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
    231   Satış məqsədi ilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
    232   Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
    233   Verilmiş qısamüddətli borclar
    234   Digər qısamüddətli investisiyalar
    235   Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
  24     Sair qısamüddətli aktivlər
    241   Əvəzləşdirilən vergilər
    242   Gələcək hesabat dövrünün xərcləri
    243   Verilmiş qısamüddətli avanslar
    244   Təhtəlhesab məbləğlər
    245   Digər qısamüddətli aktivlər
3 KAPİTAL
  30     Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapital
    301   Nizamnamə (nominal) kapitalı
    302   Nizamnamə (nominal) kapitalın ödənilməmiş hissəsi
  31     Emissiya gəliri
    311   Emissiya gəliri
  32     Geri alınmış kapital (səhmlər)
    321   Geri alınmış kapital (səhmlər)
  33     Kapital ehtiyatları
    331   Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
    332   Məzənnə fərgləri üzrə ehtiyat
    333   Qanunvericilik üzrə ehtiyat
    334   Nizamnamə üzrə ehtiyat
    335   Digər ehtiyatlar
  34     Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
    341   Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
    342   Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
    343   Keçmiş illər üzrə bölühdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
    344   Elan edilmiş dividentlər
4 UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
  40     Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    401   Uzunmüddətli bank kreditləri
    402   İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
    403   Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
    404   Uzunmüddətli borclar
    405   Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(uzunmüddətli)
    406   Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
    407   Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    408   Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  41     Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
    411   İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər
    412   Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
    413   Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər
    414   Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
      414-1 Sığorta müqavilələri üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
  42     Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
    421   Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
    422   Digər təxirə salınmış vergi öhdəliklər
  43     Uzunmüddətli kreditor borcları
    431   Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
    432   Törəmə(asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları
    433   Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
    434   Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
    435   Digər uzunmüddətli kreditor borcları
  44     Sair uzunmüddətli öhdəliklər
    441   Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri
    442   Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri
    443   Alınmış uzunmüddətli avanslar
    444   Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
    445   Digər uzunmüddətli öhdəliklər
5 QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
  50     Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    501   Qısamüddətli bank kreditləri
      501-1 Bank overdraftı
    502   İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
    503   Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
    504   Qısamüddətli borclar
    505   Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(qısamüddətli)
    506   Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
    507   Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
  51     Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
    511   İşdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
    512   Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
    513   Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər
    514   Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları
    515   Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
      515-1 Sığorta müqavilələri üzrə qısamüddətli öhdəliklər
  52     Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
    521   Vergi öhdəlikləri
    522   Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər
    523   Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
  53     Qısamüddətli kreditor borcları
    531   Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları
    532   Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları
    533   Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar
    534   Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları
    535   İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları
    536   Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları
    537   Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları
    538   Digər qısamüddətli kreditor borcları
  54     Sair qısamüddətli öhdəliklər
    541   Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
    542   Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
    543   Alınmış qısamüddətli avanslar
    544   Qisamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
    545   Digər qısamüddətli öhdəliklər
6 GƏLİRLƏR
  60     Əsas əməliyyat gəliri
    601   Satış
    602   Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması
    603   Verilmiş güzəştlər
  61     Sair əməliyyat gəlirləri
    611   Sair əməliyyat gəlirləri
  62     Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər
    621   Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər
  63     Maliyyə gəlirləri
    631   Maliyyə gəlirləri
  64     Fövqəladə gəlirlər
    641   Fövqəladə gəlirlər
7 XƏRCLƏR
  70     Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
    701   Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
  71     Kommersiya xərcləri
    711   Kommersiya xərcləri
  72     İnzibati xərclər
    721   İnzibati xərclər
  73     Sair əməliyyat xərcləri
    731   Sair əməliyyat xərcləri
  74     Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər
    741   Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər
  75     Maliyyə xərcləri
    751   Maliyyə xərcləri
  76     Fövqəladə xərclər
    761   Fövqəladə xərclər
8 MƏNFƏƏTLƏR (ZƏRƏRLƏR)
  80     Ümumi mənfəət (zərər)
    801   Ümumi mənfəət (zərər)
  81     Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
    811   Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
9 MƏNFƏƏT VERGİSİ
  90     Mənfəət vergisi
    901   Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər
    902   Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər
 
Print Friendly, PDF & Email