Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

Büdcə-Təşkilatları-ücün-2-№li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Pul-Vəsaitlərinin-hərəkəti-haqqında-Hesabat”

Büdcə-Təşkilatlari-ücün-3-№li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Uçot-siyasəti-uçot-qiymətləndirmələrində-dəyişikliklər-və-səhvlər”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-4-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotunun-Standartı-“Xarici-valyuta-məzənnələrində-dəyişikliklərin-təsiri”

Büdcə-Təşkilatları-ücün-5-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Borclara-aid-edilən-xərclər-üzrə”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-6-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotunun-Standartı-“Birləşdirilmiş-konsolidə-edilmiş-və-fərdi-maliyyə-hesabatları”

Büdcə-Təşkilatları-ücün-7-№li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Asılı-təsərrüfat-cəmiyyətlərinə-investisiyalarin-uçotu-üzrə”

Büdcə-Təşkilatları-ücün-8-№li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Birgə-müəssisələrdə-iştirak-payları”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-9-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standarti-“Birja-əməliyyatları-üzrə-gəlirlər”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-10-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Hiperinflyasiya-Şəraitində-Maliyyə-Hesabatlari-üzrə”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-11-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Tikinti-müqavilələri”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-12-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Ehtiyatlar”

Büdcə-Təşkilatlari-üçün-13-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standarti-“İcarə”

Büdcə-Təşkilatları-ücün-14-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotunun-Standartı-“Balans-hesabatı-tarixindən-sonrakı-hadisələr”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-15-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-Maliyyə-Alətləri-Məlumatın-Açıqlanması-və-Təqdim-edilməsi

Büdcə-Təşkilatları-üçün-16-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Daşınmaz-əmlaka-investisiyalar”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-17-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Torpaq-tikili-və-avadanlıqlar-”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-18-№-li-Mühasibat-Uçotunun-Beynəlxalq-Standartı-“Seqment-Hesabatları”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-19-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-«Qiymətləndirilmiş-Öhdəliklər-Şərti-Öhdəliklər-və-Şərti-Aktivlər».pdf

Büdcə-Təşkilatları-üçün-20-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotunun-Standartı-“Əlaqəli-tərəflər-haqqında-məlumatın-açıqlanmasi”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-21-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Pul-vəsaitləri-yaratmayan-aktivlərin-qiymətdən-düşməsi”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-22-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Ümumi-Dövlət-Sektoru-haqqında-Maliyyə-Məlumatının-Açıqlanması”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-23-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“Qeyri-birja-əməliyyatları-üzrə-gəlirlər-Vergilər-və-Transferlər”

Büdcə-Təşkilatları-üçün-24-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı-“-Maliyyə-hesabatlarında-büdcə-məlumatlarının-təqdimatı”

Hesablar-Planı.-ƏLAVƏ-5

Maliyyə-fəaliyyətinin-nəticələri-haqqında-hesabat.-ƏLAVƏ-2-1

Maliyyə-vəziyyəti-haqqında-hesabat.-ƏLAVƏ-1

Pul-Vəsaitlərinin-Hərəkəti-haqqında-hesabat.-ƏLAVƏ-4

Xalis-Aktivlər-Kapitalda-Dəyişikliklər-haqqında-hesabat.-ƏLAVƏ-3


Print Friendly, PDF & Email