“AKTİVLƏRİN-QİYMƏTDƏN-DÜŞMƏSİ-ÜZRƏ”

“ASILI-TƏSƏRRÜFAT-CƏMİYYƏTLƏRİNƏ-İNVESTİSİYALARIN-UÇOTU-ÜZRƏ”.doc

“BALANS-HESABATI-TARİXİNDƏN-SONRAKI-HADİSƏLƏR-ÜZRƏ”

“BORCLARA-AID-EDILƏN-XƏRCLƏR-ÜZRƏ”

“CARI-MƏNFƏƏT-VERGISI-ÜZRƏ”

“DAŞINMAZ-ƏMLAKA-İNVESTİSİYALAR-ÜZRƏ”

“ƏDALƏTLI-DƏYƏR”-ÜZRƏ

“EHTİYATLAR-ÜZRƏ”

“ƏLAQƏLİ-TƏRƏFLƏR-HAQQINDA-MƏLUMATIN-AÇIQLANMASI-ÜZRƏ”

“GƏLIRLƏR-ÜZRƏ”

“HÖKUMƏT-SUBSIDIYALARININ-UÇOTU-”-ÜZRƏ

“İCARƏ-ÜZRƏ”

“KAPİTALDA-DƏYİŞİKLİKLƏR-HAQQINDA-HESABAT-ÜZRƏ”

“MALİYYƏ-ALƏTLƏRİ-ÜZRƏ”

“MALİYYƏ-HESABATLARININ-TƏQDİMATI-ÜZRƏ”

“PUL-VƏSAİTLƏRİNİN-HƏRƏKƏTİ-HAQQINDA-HESABAT-ÜZRƏ”

“QEYRİ-MADDİ-AKTİVLƏR-ÜZRƏ”

“QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ-ÖHDƏLİKLƏR-ŞƏRTİ-ÖHDƏLİKLƏR-VƏ-ŞƏRTİ-AKTİVLƏR-ÜZRƏ”

“SATIŞ-ÜÇÜN-NƏZƏRDƏ-TUTULMUŞ-UZUNMÜDDƏTLİ-AKTİVLƏRİN-UÇOTU-ÜZRƏ”

“TƏŞKİLATLARIN-BİRGƏ-FƏALİYYƏTİ-HAQQINDA-MALİYYƏ-HESABATLARI-ÜZRƏ”

“TƏŞKİLATLARIN-FƏALİYYƏTLƏRİNİN-BİRLƏŞDİRİLMƏSİ-ÜZRƏ”

“TƏŞKİLATLARIN-MALİYYƏ-HESABATLARI-VƏ-BİRLƏŞDİRİLMİŞ-MALİYYƏ-HESABATLARI-ÜZRƏ”

“TƏXİRƏ-SALINMIŞ-MƏNFƏƏT-VERGİSİ-ÜZRƏ”

“TIKINTI-MÜQAVILƏLƏRI”-ÜZRƏ

“UÇOT-SIYASƏTI-UÇOT-QIYMƏTLƏRINDƏ-DƏYIŞIKLIKLƏR-VƏ-SƏHVLƏR-ÜZRƏ”

“XARİCİ-VALYUTA-MƏZƏNNƏLƏRİNDƏ-DƏYİŞİKLİKLƏRİN-UÇOTU-ÜZRƏ”

TORPAQ-TIKILI-VƏ-AVADANLIQLAR-KOMMERSIYA-TƏŞKILATLARI-ÜZRƏ


 

Print Friendly, PDF & Email