Auditorun peşəkar fəaliyyətinin effektivliyinin psixoloji amilləri (I hissə)

posted in: Audit, Xəbər | 0

Kənar audit, Daxili Audit, auditorlar palatası,Peşəkar fəaliyyət şəraitinin öyrənilməsi, habelə müəyyən işçilərin peşəsində tələb olunan şəxsi keyfiyyətlərin, şəxsi inkişaf səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi, hazırda peşəkar fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması prosesində prioritet hala gəlir. Bu məsələlər gələcək mühasiblərin və auditorların hazırlanması, təlimi və peşəkarlığı məsələlərinin həllində aktuallaşır. Həmçinin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafının iqtisadi nəticələrinin artırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Auditorun fəaliyyəti çoxplanlı və mürəkkəbdir. Psixoloji cəhətdən zəngindir. Çünki şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə çərçivəsində mövcuddur. Auditor öz əmək funksiyalarını yerinə yetirərkən, onun bilikləri, məlumatları, qərarları, təşkilati və normativ hüquqi resursları, ekspert qiymətləndirmələri, digər mütəxəssislərin hərəkətləri, habelə yuxarıda sadalananları həm öz fikirlərində, həm də auditin təşəbbüskar rəhbərlərinin fikirlərində subyektiv əks olunduğu çoxlu sayda elementləri fəaliyyət göstərir.

Bununla yanaşı, mühasibat uçotu və audit sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması, onların rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi və müvafiq olaraq peşə uzunömürlülüyünün təmin edilməsi və peşə seçimindən məmnunluğun əldə edilməsi problemləri hələ də gündəmdədir. Qeyd olunan problemlərin həllinin həm nəzəri, həm də tətbiqi aspektlərinə həsr olunmuş işlər olduqca azdır.

Akmeologiya (insan haqqında kompleks elm), əmək psixologiyası və peşəkarlıq psixologiyasında peşəkar fəaliyyətin səmərəliliyi problemi daha böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müəlliflərin çoxu öz tədqiqatlarını müxtəlif fəaliyyət növlərinin effektivliyi amillərinin (ilk növbədə idarəçilik, daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, psixoloqların, dövlət qulluqçularının, hərbi qulluqçuların, müəllimlərin, məktəbəqədər təhsil müəllimlərinin və s.) öyrənilməsinə həsr etmişlər. Lakin psixoloji ədəbiyyatın təhlili göstərdi ki, auditorun peşəkar fəaliyyət problemləri, onun effektivliyinin şərtləri və amilləri az araşdırılıb. Bu da qeyd olunan mövzunun aktuallığını və yeniliyini təsdiq edir.

Araşdırmanın məqsədinə uyğun olaraq tərəfimizdən auditorun peşəkar fəaliyyəti-nin ümumi şərtləri və əsas amilləri öyrənilib. Bununla yanaşı, biz sosial-bioqrafik xüsusiyyətləri şərt kimi nəzərdən keçirirdik ki, bu da auditor-mütəxəssisin təşəkkülünü və inkişafını şərtləndirir. Faktorlar kimi isə idrak və dəyər-motivasiya sahəsinin xüsusiyyətləri, auditorun şəxsi keyfiyyətləri, həmçinin təşkilatda şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətləri öyrənilirdi.

Araşdırmamızın birinci mərhələsində müəyyən olunmuşdur ki, auditorların peşəkar təşəkkülünün ümumi şərtləri aşağıdakılardır:

  • peşə istiqamətinə uyğun olaraq peşə seçimi – öyrənilən fənlərə maraq, ali təhsil müəssisəsində təhsil prosesində münaqişəsizliyi və asanlığı, düzgünlük və səriştəlik kimi peşəkar dəyərlərin üstünlüyünü müəyyən edir;
  • şəxsi nailiyyət qismində seçim-işəgötürənlərin, həmkarların və ictimaiyyətin etimadını, eləcə də öz vəzifələrindən məmnunluğu.

II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *