Bioloji aktivlərdən alınmış kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyəri

posted in: Xəbər | 0

Kənd təsərrüfatı” adlı 41 №-li MUBS-a əsasən müəssisə tərəfindən bioloji aktivlərdən alınmış kənd təsərrüfatı məhsulunun ehtiyatları ilkin tanınma anında gözlənilən satış məsrəfləri çıxılmaqla məhsul yığımı zamanına olan ədalətli dəyəri əsasında qiymətləndirilir. Bu dəyər hazırkı Standartın tətbiqi məqsədi üçün ehtiyatların ilkin dəyəri hesab edilir.

Print Friendly, PDF & Email