fbpx

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (15-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Mühasibat uçotu ilə bağlı ifadələr (15-ci hissə)

14-сü hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.


Mühasibat uçotunun informasiya sistemi kimi üstünlükləri istifadə etdiyi metodların müstəqilliyinə, orijinallığına, elmi əsaslılığına və kamilliyinə, dialektik-materialist dünyagörüşünə və elmi yolla müəyyən edilmiş obyektiv həqiqətlərə və qanunauyğunluqlara əsaslanır.

K.Perçelov

Avtomatlaşdırılmış mühasibat uçotu metodologiyası, bizim fikrimizcə, bir tərəfdən, mühasibat uçotu nəzəriyyəsi və metoduna, digər tərəfdən isə, informasiyanın maşınla işlənməsinin layihələndirilməsi və texnologiyası nəzəriyyəsinə və metoduna əsaslanmalıdır. Bu, mühasibat uçotunun aparıcı rolunda elmi metodların sintezidir. Məqsəd mühasibat uçotu ilə, qalan hər şey isə bu məqsədin həyata keçirilməsi yolları ilə müəyyən edilir.

V.N. Davıdov

Ənənəvi mühasibat uçotu dünyada hər şeyin əvvəlcədən təyin edildiyi kimi inkişaf etmişdir.

E.S. Hendriksen, M.F. Van Breda

Mühasibat üsullarının məcmusu nizamsız və sistemsiz əməli qaydalar və üsullar toplusu deyil, qamətli və ağıllı sistemin məntiqi inkişafıdır. Bütün rəngarəng müxtəlifliyi əsas rəhbər ideya birləşdirir, hər şey məntiqi ardıcıllıqla bir mövzu ilə bağlıdır, bir mövqe ciddi ağıl ilə digərindən əmələ gəlir. Bundan sonra biz mühasibatın bütün quruluşunu, mövzunun bütün mahiyyətini açıqlayırıq.

K. Dyuton

Mühasibat texnikası, öz çətinliklərinə görə, bütün digər peşələrin texnikasından üstündür.

V.D. Belov

Biz etiraf etməliyik ki, hesabdarlıq işlərinin məhsulları nümayiş etdirilmir, gözləri cəlb etmir, tamaşaçıları heyran etmir.

E. Leote

Fərdi müəssisələrdə qəbul edilən uçot metodları maşınların təsvirləri, binaların planları və s. kimi eyni sənaye sirridir, zira onlar müəssisələrə öz aralarında rəqabət aparmaq imkanı verir.

A.İ. Qulyayev

Hər bir qrup şəxs öz maraqlarını güdərək, öz metodoloji konsepsiyalarında israr edir.

Y.V. Sokolov

Sinifli cəmiyyətində mühasibat uçotu həmişə sinfi xarakter daşıyır, hakim sinfin maraqlarına xidmət edir.

V.P. Kazakeviç


16-сı hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!