Mühasibat subyektlərində ehtiyatların uçotu necə aparılır

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

Müəssisələrdə ehtiyatların uçotu mövcud ehtiyatlar haqqında pul və natural ölçüdə informasiya əldə etmək, növlərinə, xüsusiyyətlərinə görə məlumatlar toplamaq üçün lazımdır. Məqaləmiz mühasibat uçotunun aparılması zamanı bunun necə təşkil edilməsi haqqındadır.

Ehtiyatların sintetik uçotu

Mühasibat uçotunda ehtiyatlar üzrə sintetik uçot AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları” əsasında aparılır. Mühasibat uçotunun hesablar planının  2-ci bölməsinin (“Qısamüddətli aktivlər”) 20-ci maddəsində belə aktivlərin uçotu üçün açılan hesablar aşağıda verilib (Qaydalar: 22.1)

Mühasibat uçotunun hesablar planının 2-ci bölməsinin (“Qısamüddətli aktivlər”) 20-ci maddəsi “Ehtiyatlar” üzrə açılan uçot hesabları (Qaydalar: 22.1)

Uçot məlumatları, həm də aylıq debitor borclar, alınmış avans öhdəlikləri, verilmiş avanslar, kreditor borclar barədə informasiya mənbəyidir.

Ehtiyatların uçotu zamanı yuxarıda qeyd edilən qaydalara uyğun verilən mühasibat müxabirləşmələrinə nümunələr ayrı-ayrı hesablar üzrə burada verilib. Mədaxili, onları uçota alan hesabların debetində kreditor borcların uçotu aparılan hesabların krediti ilə müxabirləşmələr aparılaraq əks olunur. Silinmə (məxaric) zamanı bu hesabların krediti və xərcləri uçota alan hesabların debeti üzrə müxabirləşmələr verilir.

Mədaxil, məxaric, müxabirləşmələr ilkin uçot sənədləri əsasında 5 saylı memorial orderdə aparılır.

Ehtiyatların analitik uçotu

Müəssisələrdə ehtiyatlar haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək analitik uçotdan istifadə edilir. Onu tək pul ölçüsündə deyil, həm də natural ölçüdə aparmaq məsləhətdir. Analitik uçot konkret sintetik hesab üçün yaradılır. Buna görə də analitik hesablar üzrə qalığın pul ifadəsində məbləği müvafiq sintetik hesabın qalığına, analitik hesablar üzrə dövriyyənin məbləği isə sintetik hesab üzrə dövriyyənin məbləğinə bərabər olacaqdır.

Məsələn, ehtiyatların uçotu zamanı istifadə edilən 201 saylı “Material ehtiyatları” hesabı üzrə analitik uçotun aşağıdakı məlumatlara görə aparılması tövsiyə olunur:

  • sayına görə;
  • çeşidlər üzrə;
  • maddi məsul şəxslər üçün;
  • saxlama yerlərində.

Ehtiyatların qəbulu zamanı malsatanların təqdim etdiyi sənədlərdəki göstəricilərlə faktiki ehtiyatlar arasında uyğunsuzluq olarsa, malsatanın, alıcının, marağı olmayan müəssisə nümayəndəsinin iştirakı ilə akt tərtib edilir. 3 nüsxədən ibarət olan akt onu imzalayan tərəflərə verilir.

Ehtiyatların uçotu metodları

Ehtiyatlar üzrə uçot aparılarkən iki əsas metoddan istifadə oluna bilər:

  • dövri;
  • daimi.

Dövri metoda uyğun olaraq, ehtiyatlar müəssisə tərəfindən yalnız bunu etmək tələb olunduqda, yəni hesabat dövrünün sonunda müəyyən edilirlər. Onlar fiziki şəkildə hesablanır, yəni dəyərləri toplanır, sonradan dövriyyə aktivi kimi tanınan ehtiyatların dəyəri müəyyən edilir. Növbəti hesablama aparılana qədər, “Material ehtiyatları” hesabının qalığı dəyişməz olaraq qalır. Növbəti dövrdə alış və geri qaytarmalar birbaşa xərclərə yazılır. Hesabat dövrünün sonunda satışın maya dəyəri aşağıda qeyd edildiyi kimi müəyyən edilir:

Satışın maya dəyəri = Hesabat dövrünün əvvəlinə olan ehtiyatlar + alışlar + nəqliyyat xərcləri – alışların geri qaytarılması – alınmış güzəştlər – hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyatlar 

Daimi metoda uyğun olaraq, ehtiyatlar ilə bağlı hər hansı əməliyyat baş verdikdə, dərhal mühasibat qeydləri aparılmalıdır. Bunun üçün hər bir maddənin ayrıca uçotunu təmin edəcək Köməkçi Kitabın tutulmasına ehtiyac yaranır. Bu Köməkçi Kitabda olan yazılar sonradan Baş Kitabın ehtiyatlar hesabına köçürülür və mühasibat uçotunun dürüst aparılması üçün belə uyğunlaşdırmanın mütəmadi şəkildə aparılması vacibdir.

Gəlin hər iki metod üzrə uçotu nümunələrdə izah edək.

Ehtiyatların uçotu üzrə nümunələr

”Dizayn” şirkəti ev mebelinin satışı ilə məşğuldur. 01.01.2023-ci il tarixində müəssisənin Baş Kitabının “Ehtiyatlar” hesabında aşağıdakılar yazılmışdır:

Ehtiyatlar (10 ədəd, hərəsi 510 manatdan)      Dt5100 manat

2023-cü il ərzində aşağıdakı əməliyyatlar həyata keçirilmişdir:

  • hərəsinin dəyəri 510 manat olmaq şərti ilə, 250 ədəd ehtiyat əldə edilmişdir. 31.12.2023-cü il tarixinə, 15 ədəd istisna olmaqla, bütün bu ehtiyatlar ödənilmişdir.
  • 252 ədəd 950 manatdan kreditə satılmışdır. Hesabat dövrünün sonunda 22 ədəd müştərilər tərəfindən hələ də ödənilməmiş qalmışdır.
  • 4 ədəd malgöndərənlərə qaytarılmışdır.
  • 9 ədəd müştərilər tərəfindən qaytarılmışdır.

Aşağıda ehtiyatların uçotu üzrə hər iki metoda uyğun olaraq aparılan müxabirləşmələr verilib.

Daimi metod Dövri metod
Hərəsinin dəyəri 510 manat olmaq şərti ilə, 250 ədəd ehtiyatlar əldə edilmişdir

 

Kt Kreditor borc                127500

Dt Ehtiyatlar                      127500

Kt Kreditor borc                127500

Dt Alışlar                           127500

4 ədəd 510 manatdan malgöndərənlərə qaytarılmışdır

 

Dt Kreditor borc                2040

Kt Ehtiyatlar                      2040                         

Dt Kreditor borc                2040

Kt Alınmış malların geri qaytarılması               2040

Kreditor borclarının hesablanması (250 – 15 – 4 = 231 ədəd)

 

Dt Kreditor borc                  117810

Kt Kassa                             117810

Dt Kreditor borc                117810

Kt Kassa                           117810

252 ədəd ehtiyatların 950 manatdan satışı

 

Dt Debitor borc                  239400

Kt Satışdan gəlir                239400

 

Dt Satışın maya dəyəri    128520

Kt Ehtiyatlar                     128520      

Dt Debitor borc                 239400

Kt Satışdan gəlir               239400

Müştərilər tərəfindən alınmış malların geri qaytarılması

(9 ədəd 950 manatdan)

Dt Satılmış malların

geri qaytarılması               8550                              Kt Debitor borc                  8550

 

Dt Ehtiyatlar                       4590

Kt Satışın maya dəyəri      4590               

Dt  Satılmış malların

geri qaytarılması                8550

Kt Debitor borc                   8550

Debitor borclarının hesablanması (252 – 22 – 9 = 221 ədəd)
Dt Kassa                             209950

Kt Debitor borc                   209950

Dt Kassa                              209950

Kt Debitor borc                    209950

Bu müxabirləşmələrdən sonra, Baş Kitab aşağıdakı kimi olacaqdır:

Daimi metod
Ehtiyatlar
Hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq          5100

Kred. Borc                                                     127500

Satışın maya dəyəri                                       4590

Kred. Borc                             2040

Satışın maya dəyəri             128520

Hesabat dövrünün

sonuna olan qalıq                 6630

                                                     137190                                                        137190
Dövri metod
Ehtiyatlar
Hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq                          5100 Hesabat dövrünün sonuna olan qalıq                            6630

Mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda məlumatların qeyd edilməsi

Fərz edək ki, hesabat dövrünün sonunda anbarda hərəsinin dəyəri 510 manat olan 13 ədəd ehtiyat mövcud idi. Belə olduğu halda, ehtiyatların uçotu üzrə hər iki metoddan istifadə etməklə, Mənfəət və ya Zərər haqqında hesabat aşağıdakı kimi olacaqdır:

 Daimi metod Dövri metod
Satışdan gəlir                          239400

Satılmış malların

geri qaytarılması                     (8550)

                        230850

Satışın maya dəyəri

(128520-4590)                        123930

Hesabat dövrünün

əvvəlinə olan ehtiyatlar            5100

Alışlar                                      127500

Qaytarılmış mallar                   (2040)

                          130560

Hesabat dövrünün

sonuna  olan ehtiyatlar           (6630)

                       (123930)

Ümumi mənfəət                     6920            

Satışdan gəlir                                  239400

Satılmış malların

geri qaytarılması                              (8550)

                                230850

Satışın maya dəyəri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi mənfəət                              6920

 

Hansı hallarda vergi ödəyicilərinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir?

Print Friendly, PDF & Email