“Kapitalda-dəyişiliklər-haqqında-hesabat-üzrə”-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-2-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

1-№-li-KOMMERSİYA-TƏŞKİLATLARI-ÜÇÜN-MİLLİ-MÜHASİBAT-UÇOTU-STANDARTI

Aktivlərin-qiymətdən-düşməsi-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-24-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Aralıq-maliyyə-hesabatları-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-29-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Asılı-təsərrüfat-cəmiyyətlərində-investisiyaların-uçotu-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-20-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Balans-hesabatı-tarixindən-sonrakı-hadisələr-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-9-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Borclara-aid-edilən-xərclər-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-13-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Cari-mənfəət-vergisi-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-3N-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Daşınmaz-əmlaka-investisiyalar-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-27-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Ədalətli-dəyər-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-26-№-li-Milli-Mühasibat-uçotu-standartı

Ehtiyatlar-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-8-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Əməliyyat-seqmentləri-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-34-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Gəlirlər-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-6-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Hiperinflyasiya-şəraitində-maliyyə-hesabatları-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-30-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Hökumətin-subsidisiyalarının-uçotu-və-dövlət-yardımı-haqqında-məlumatın-açıqlanması-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-17-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

İcarə-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-14-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

İşçilərin-mükafatlandırılması-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-37-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Kənd-təsərrüfatı-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-28-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

KOMMERSİYA-TƏŞKİLATLARI-ÜÇÜN-MİLLİ-MUHASİBAT-UÇOTU-STANDARTLARININ-KONSEPTUAL-ƏSASLARI

Maliyyə-alətləri-məlumatın-açıqlanması-və-təqdim-edilməsi-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-15-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Maliyyə-alətləri-tanınma-və-qiymətləndirmə-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-36-№-LI-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartlarının-ilk-dəfə-tətbiq-edilməsi-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-32-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Pay-alətləri-əsasında-ödəmə-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-33-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Pensiya-təminatı-üzrə-uçot-və-hesabat-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-31-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Pul-vəsaitlərinin-hərəkəti-haqqında-hesabat-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-5-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Qeyri-maddi-aktivlər-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-12-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Qiymətləndirilmiş-öhdəliklər-şərti-öhdəliklər-və-şərti-aktivlər-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-10-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Satış-üçün-nəzərdə-tutulmuş-uzunmüddətli-aktivlərin-uçotu-və-dayandırılmış-əməliyyatlar-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-23-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Səhm-üzrə-mənfəət-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-35-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Təşkilatların-fəaliyyətlərinin-birləşdirilməsi-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-18-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Təşkilatların-maliyyə-hesabatları-və-birləşdirilmiş-konsolidə-edilmiş-maliyyə-hesabatları-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-19-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Təxirə-salınmış-mənfəət-vergisi-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-4-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Tikinti-müqavilələri-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-16-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Torpaq-tikili-və-avadanlıqlar-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-7-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Uçot-siyasəti-uçot-qiymətlərində-dəyişiliklər-və-səhvlər-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-11-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-Standartı

Xarici-valyuta-məzənnələrində-dəyişiliklərin-uçotu-üzrə-Kommersiya-Təşkilatları-üçün-22-№-li-Milli-Mühasibat-Uçotu-standartı


Print Friendly, PDF & Email