Mənfəət və gəlir müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin əsas göstəriciləridir. Gəliri  yaxud mənfəəti müəyyən etmək üçün gəlirdən çıxılan xərclər haqqında ətraflı məlumata malik olmaq lazımdır. Odur ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirməsi, onların uçotunun fasiləsiz aparması önəmlidir. Bu həmçinin vergi tutulan gəlirlərə (mənfəətə) də aiddir. Vergi Məcəlləsi vergi məqsədləri üçün fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə ayrıca diqqət ayırır.

Gəlirdən çıxılan xərclər, onların tərkibi Məcəllənin X fəsli ilə tənzimlənir. Həmin fəslin maddələri gəlir və mənfəət vergisinin məqsədləri üçün istifadə edilir. Bu bölmədə sizi fiziki şəxslərin gəlir,  hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid maddələrin tərkibi və tətbiq qaydaları ilə tanış edəcəyik.  Bu maddələr həm gəlir, həm də mənfəət vergisi üçün eyni qaydada tətbiq edilə bilər.


İstehsal və satışla bağlı gəlirdən çıxılan xərclər hansılardır?


Gəlirdən çıxılan satışdankənar xərclər hansılardır?


Gəlirdən çıxılmayan xərclər hansılardır? 


Gəlirdən çıxılan xərclər üzrə vergi uçotu


Borc faizləri üzrə gəlirdən çıxılan xərclərdə məhdudlaşdırmalar


Gəlirdən çıxılan ümidsiz borclar hansılardır?


Xüsusi ehtiyat fonduna ayırmaların gəlirdən çıxılması


Ehtiyat sığorta fondlarına ayırmaların gəlirdən çıxılması necədir?


Elmi tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması


Geoloji-kəşfiyyat və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması


Amortizasiya olunan aktivlər üzrə gəlirdən çıxılan məbləğlər


Qeyri-maddi aktivlərə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması


Sığorta haqlarının gəlirdən çıxılması


Gəlirdən çıxılan məbləğlərin məhdudlaşdırılması


Təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması


Əmlakın təqdim edilməsindən zərər və zərərin keçirilməsi


Print Friendly, PDF & Email