Read More9
Read More9

Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında
| |
Read More9

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Dövlət büdcəsi xərclərinin proqnozlaşdırılmasında istifadə olunan ezamiyyə xərclərinin normalarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin 1 günlük norması Bakı şəhərində 65,0 manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində … Read More

Respublika ərazisi daxilində ezamiyyələr
| |
Read More9

İşçilərin tabeçilik qaydasında yuxarı təşkilatlara ezamiyyət müddəti yolda olduğu vaxt nəzərə alınmadan 5 gündən artıq olmamalıdır. Ezamiyyət müddətinin müstəsna hallarda işçini ezam edən orqanın rəhbərinin sərəncamı (əmri) ilə əlavə 5 gün artırılmasına icazə verilir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin 1 günlük … Read More

Təsrrüfatdaxili hesablaşmalar hesabı
| |
Read More9

Ayrıca balansda olan filiallar, nümayəndəliklər, şöbələr və digər bölmələrlə ayrılmış əmlak, material qiymətlilərinin qarşılıqlı buraxılışı, məhsul satışı, ümumidarə fəaliyyətinə xərclərin verilməsi və s. bütün növ hesablaşmalar haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün 79 N-li “Təsrrüfatdaxili hesablaşmalar” hesabından istifadə edilir. Müvafiq hesabın tərkibində … Read More

Törəmə müəssisələrlə hesablaşmalar
| |
Read More9

Törəmə müəssisələrlə bütün növ cari hesablaşmalar (balansarxası hesablaşmalar) haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün 78 N-li “Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar” hesablaşma hesabı nəzərdə tutulmuşdur. Hesab üzrə analitik uçot hər bir törəmə müəssisə üzrə aparılır.

Müxtəlif debitorlar və kreditorla hesablaşmalar
| |
Read More9

Hesablar planına uyğun olaraq 76 N-li “Müxtəlif debitorlar və kreditorla hesablaşmalar” hesabı kommersiya xarakteri daşımayan əməliyyatlar, müəssisə işçilərinin əmək haqlarından məhkəmə orqanlarının qərarlar, yaxud icraedici sənədlərə və s. əsasən müxtəlif təşkilatların və ya ayrı-ayrı şəxslərin xeyrinə tutulmuş məbləğlər üzrə, çeklə … Read More

Təsisçilərlə hesablaşmalar
| |
Read More9

Hazırda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar, özəlləşdirmə və digər bu kimi səbəblərin nəticəsində çoxlu miqdarda birgə müəssisələr, səhmdar cəmiyyətləri yaranmışdır ki, nəticədə hüquqi, yaxud fiziki şəxslər olan təsisçilərin sayı xeyli artmışdır. Müəssisənin fəaliyyət istiqaməti, idarə edilməsi, təsisçilərin hüquqları, gəlirin bölüşdürülməsi, nizamnamədə … Read More

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar
| |
Read More9

Müəssisənin işçilərinə inzibati təsərrüfat, əməliyyat, ezamiyyə xərcləri üçün təhtəlhesab şəxsə verilən vəsaitlər üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatlar 71 N-li “Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar” hesabında uçota alınır.  Nağd pul vəsaitlərinin müəssisənin işçilərinə təhtəlhesaba verilməsi qaydaları kassa əməliyyatlarının aparılması qaydaları ilə nizamlanır. Təhtəlhesab şəxslərə … Read More

Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar
| |
Read More9

Əməyin ödənişi, təhtəlhesab şəxslər və deponentlər üzrə hesablaşmalardan başqa müəssisənin işçi heyəti ilə qalan bütün növ hesablaşmalar 73 N-li “Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” hesabında uçota alınır. Müvafiq hesabın tərkibində aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 73-1 “Kreditə satılan mallara … Read More

İşçi heyəti ilə hesablaşmalar
| |
Read More9

Mühasibat uçotunda işçi heyəti ilə hesablaşmaların uçotu hesablaşmanın xarakterindən asılı olaraq 70 N-li “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar”, 73 N-li “Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” və 93 N-li “İşçilər üçün bank kreditləri” hesablarında uçota alınır. 70 … Read More

Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar
| |
Read More9

İşçi heyətinin dövlət sosial-sığorta, pensiya təminatı və başqa bu kimi hesablaşmalar haqqında məlumatların uçotu üçün hesablar planında 69 N-li “Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar” hesabı nəzərdə tutulub. Sosial sığorta və təminatlara ayırmaların qaydaları müvafiq orqanların (o cümlədən, AR Dövlət … Read More

Büdcə ilə hesablaşmalar
| |
Read More9

68 N-li “Büdcə ilə hesablaşmalar” hesabı mühasibat uçotu hesablar planının əsas hesablarından olmaqla müəssisənin, onun işçi heyətinin və təsisçilərinin büdcəyə ödədikləri, bütün növ vergilər (əlavə dəyər vergisi, müəssisələrin mənfəətindən vergi, aksiz, fiziki şəxslərdən gəlir vergisi, mədən vergisi, gömrük idxal-ixrac vergiləri, … Read More

Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar
| |
Read More9

Büdcədənkənar fondlara (sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalardan başqa) ödənilən ödənişlər üzrə dövlət orqanları ilə hesablaşmalar haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün uçotda 67 N-li “Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar” hesabı nəzərdə tutulub. Həmin fondlarla hesablaşmalar dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş qanunverici və normativ … Read More

Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar
| |
Read More9

Müəssisə sığortaçı kimi çıxış edərkən, onun əmlakının və işçi heyətinin (sosial sığorta və təminat və tibbi sığorta üzrə hesablaşmalardan başqa) sığorta edilməsi üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün uçotda 65 N-li “Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar” hesabı nəzərdə tutulub. … Read More

Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar
| |
Read More9

Hesablar planına uyğun olaraq, 64 N-li “Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar” hesabında göndərilmiş mal-material sərvətlərinə, yerinə yetirlimiş iş və xidmətlərə görə alınmış avanslar, həmçinin sifarişçilər üçün yerinə yetirlmiş, qismən hazır iş və məhsulların ödənişi üzrə hesablaşmalar uçota alınır və hesabat zamanı … Read More

İddialar üzrə hesbalaşmalar
| |
Read More9

Malsatanlarla, podratçılara, nəqliyyat müəssisələrinə və digər təşkilatlara təqdim edilmiş iddialar, eləcə də onlara təqdim edilmiş cərimələr, peniyalar, dəbbələmə pulları üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün hesablar planında 63 N-li “İddialar üzrə hesablaşmalar” hesabı nəzərdə tutulub. Mühasibat yazılışları zamanı müvafiq hesabın … Read More

Alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmalar
| |
Read More9

Müəssisələrdə alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün 62 N-li “Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar” hesabından istifadə edilir. Hesab üzrə aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 62-1 “İnkasso qaydasında hesablaşmalar”; 62-2 “Planlı ödəmələr üzrə hesablaşmalar”; 62-3 “Alınmış veksellər” və sair. 62-1 “İnkasso … Read More

1 459 460 461 462 463 464 465 470
error: Content is protected !!