fbpx

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (19-cu hissə)

posted in: Xəbər | 0

Mühasibat uçotu ilə bağlı ifadələr (19-cu hissə)

18-сi hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun

Sözlərin geniş və dar mənalarını əsaslandıraraq, hesablama elminin görkəmli nümayəndələri ona zərər gətirirlər. Çünki onlar elmdən çıxarılmalı olanları daha da möhkəmləndirirlər.

V.K. Hun

Müəssisə çərçivəsindən kənara çıxmaq üçün nəzərdə tutulmuş və ümumi dildə “danışmaq” qabiliyyətinə malik standartlaşdırılmış mühasibat məlumatları arasında fərq var. Lüğət və onun sintaksisi müəssisənin hüdudlarından kənarda müəyyən edilir və müəssisənin dilində “danışmaq” lazım olan daxili mühasibat məlumatları arasında fərq mövcuddur.

A.Lebars

Demək lazımdır ki, köhnə mühasibatlıq ümumiyyətlə, öz terminologiyası üzrə məsələyə həddən ziyadə biganəlik göstərib. Elə mühasibatlıqda onun istifadə etdiyi “əmlak” terminini götürək. Hüquq elmində əmlak mülkiyyətin bütün məcmusu  və pul qiymətləndirilməsi, mənimsənilməsi və özgəninkiləşdirilməsi ilə məşğul olan hüquqi iddialar adlanır.

Bura, demək olar, həm əmək vasitələri, həm materiallar, həm hazır məmulatlar, həm kassa, həm də kreditor hüquqları, ümumiyyətlə, mühasibat balansının aktivinin bütün məzmunu daxildir. Əmlak anlayışı həm iqtisadiyyat elmində, həm də adi istehlakda eyni dərəcədə geniş şərh olunur. Lakin mühasibatlıq bu halda tam savadsızlığını aşkar etdirir. Yalnız tikililəri və avadanlığı əmlak adlandırır və beləliklə, bütün mal və materialların, pul vəsaitlərinin və kreditorun hüquqları əmlakın tərkibindən toplu olaraq çıxarılır.

Bununla yanaşı, istifadə olunan terminlərin hüquqi vətəndaşlığı üzərində bu cür kobud zorakılığın heç bir əsası yoxdur.  İqtisad elmi bu məqsəd üçün tamamilə səhih və dəqiq “əmək vasitələri” terminini tanıyır. Bu terminin çəpdilliklə “əmlak” sözü ilə  dəyişdirilməsi yalnız lazımsız səhvlər və anlaşılmazlıqlar yaradır.

S.Q. Strumilin

Professor Lloyd Helt hesab edir ki, uçotda o qədər də aydın olmayan onun öz terminologiyası tətbiq olunur.O, firmaların dərc olunan maliyyə hesabatlarından aktiv, passiv kimi spesifik şərtləri çıxarmağı təklif etdi. Sadə ifadələrin tətbiqi iqtisadçılar və texniki işçilər arasında, müəllim və tələbələr arasında kommunikativliyi yaxşılaşdıracaq.

Z.S. Gaydene

Biz bütün dünyada elmin monoton terminlərə ümumi meylinə görə öz adlarımızı icad etməməliyik. Həm də ona görə ki, bizim artıq xarici köklərdən törəmə sözlərimiz var.

S.Q. Moxov
Mühasibat uçotu biznesin dili kimi qəbul edilir. Bu yaxşıdır, amma dil nə qədər sadə olsa, bir o qədər yoxsuldur. Deməli, təsərrüfat həyatı faktlarının əsasını təşkil edən mürəkkəb hüquqi konstruksiyaları bu dildə ifadə etmək çox vaxt çətin və ya mümkün olmur.
Y.V. Sokolov

20-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olunPrint Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!