fbpx

Audit riski vә onun qiymәtlәndirilmәsi

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Audit riski (audit risk) – Audit riski maliyyә hesabatlarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәhrif edilmәsi hallarında auditorun müvafiq olmayan rәy bildirmәsi ilә әlaqәdar riskdir. Audit riski әhәmiyyәtli tәhrif riskinin funksiyasıdır (vә ya sadәcә, “әhәmiyyәtli tәhrif riski”dir, yәni auditor yoxlamasından qabaq maliyyә hesabatlarının … Read More

error: Content is protected !!