fbpx

102-ci hesabda qeyri-maddi aktivlər üzrə qiymətdəndüşmə zərərlərinin uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-maddi aktivlər üzrə 102-ci hesabda uçot Qeyri-maddi aktivlər (QMA) Hesablar Planının 10-cu maddəsinə uyğun olaraq uçota alınır. QMA uzun müddət istifadə olunur, istifadə müddəti ərzində onların dəyəri hər ay istehsal olunan məhsullara, görülmüş işlərə, göstərilən xidmətlərə köçürülür. 38 №-li “Qeyri-maddi … Read More

202 saylı “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatlar üzrə uçot hesabları İstehsal prosesi xammal, materiallardan istifadə etməklə yeni növ məhsulun yaradılması prosesidir. Bu, bütün növ ticarət əməliyyatlarının lap əvvəlidir. İstehsalat məsrəflərinin xərcdən fərqi odur ki, onlar ilk olaraq aktiv şəklində məhsulun maya dəyərini formalaşdırır və yalnız məhsul … Read More

201 saylı “Material ehtiyatları” hesabı üzrə müxabirləşmə nümunələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Material ehtiyatları Mühasibat uçotunun hesablar planının 201 saylı “Material ehtiyatları” hesabı “Qısamüddətli aktivlər” bölməsinin 20-ci maddəsinə (“Ehtiyatlar”) aiddir. Hesab üzrə əməliyyatlarının uçotu, müxabirləşmələrin verilməsi qaydası AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”  ilə … Read More

201 saylı “Material ehtiyatları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatların uçotu Beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarında ehtiyatların uçotu “Ehtiyatlar” (“Inventory”) adlı 2 saylı MUBS (IAS 2) ilə tənzimlənir. Bu aktivlərin dövriyyə müddəti, əsasən 12 aydan azdır, qısamüddətli aktivlər kimi xarakterizə olunur. Ehtiyatlara aşağıdakı aktivlər aid edilir (IAS2, maddə 2.6, 2.8): adi … Read More

error: Content is protected !!