205 saylı “Mallar” hesabı üzrə uçot zamanı müxabirləşmələr

posted in: Xəbər | 0
birbank biznes

205 saylı “Mallar” hesabı üzrə uçot

Biznesin uğurla idarə edilməsi üçün hər an anbarda nə qədər və hansı mal olduğunu, nəyi, nə qədər və hansı qiymətə almaq lazım gəldiyini, kimə nə qədər satıldığını, satışdan daxil olan pulun miqdarını və ümumiyyətlə, malların alışı və satışı üzrə bütün əməliyyatlar haqqında məlumatları bilmək vacibdir. Mühasibat uçotu subyektlərində bütün bu əməliyyatları 204 saylı “Mallar” hesabı üzrə aparılır. Bu hesab aktiv hesablar planının “Qısamüddətli aktivlər” bölməsinin 20-ci maddəsinə aiddir. 20-ci yaxud “Ehtiyatlar” maddəsi mühasibat uçotu subyektlərində mövcud material ehtiyatları, mallar, hazır məhsullar və ehtiyat kimi təsnifləşdirilə bilən digər aktivlər üzrə uçot hesablarını özündə birləşdirir. AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”nın 22.1 bəndinə əsasən “Ehtiyatlar” maddəsi üzrə aşağıdakı hesablar açıla bilər:

Qısamüddətli aktivlər, Ehtiyatlar maddəsinin 20-ci maddə üzrə 205 saylı Mallar hesabından başqa Material hesabları, istehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri, tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər və digər hesablar da daxildir

Uçotun beynəlxalq standartlara uyğun tənzimlənməsi zamanı “Ehtiyatlar” (“Inventory”) adlı 2 saylı MUBS (IAS 2) əsasında aparılır.

Buraya keçid etməklə malların alışı zamanı 205 saylı “Mallar” hesabı müxabirləşmə nümunələri ilə tanış olmaq olar.

Aşağıda malların alışı ilə bağlı digər mühasibat yazılışlarına nümunələr verilib.

Malların satışı həyata keçirildikdə qısamüddətli debitor borcları

Nümunə 2: “A” MMC ofis avadanlıqlarının satışı fəaliyyətini həyata keçirir. ƏDV ödəyicisi olan cəmiyyət anbarındakı 84 000 manatlıq malları 96 000 manata satmışdır. Malların ödənişi qəbul edilmişdir.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Satılan malların maya dəyəri nəzərə alındıqda 701 – Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 205 – Mallar 84 000.00
2 Satışın həyata keçirilməsi nəticəsində debitor borcları formalaşdıqda 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 601 – Satış 96 000.00
3 ƏDV hesablandıqda 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 17 280.00
4 Satılmış malların əsas məbləği bank hesabına daxil olduqda 223 – Bank hesablaşma hesabları 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 96 000.00
5 Satılmış malların ƏDV məbləği ƏDV Depozit hesabına daxil olduqda 226 – ƏDV-nin Depozit hesabı 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 17 280.00
6 Daxil olan ödənişə əsasən büdcə qarşısında vergi öhdəliyi yarandıqda (ƏDV) 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 521 – Vergi öhdəlikləri 17 280.00
7 Əldə edilən gəlir ümumi mənfəətə aid edildikdə 601 – Satış 801 – Ümumi mənfəət (zərər) 96 000.00
8 Maya dəyəri xərci ümumi mənfəətə silindikdə 801 – Ümumi mənfəət (zərər) 701 – Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 84 000.00

Satılmış mallar geri qaytarıldıqda

Nümunə 2:  “A” MMC ofis avadanlıqlarının satışı fəaliyyətini həyata keçirir. ƏDV ödəyicisi olan cəmiyyət mart ayında cəmi maya dəyəri 9800 olan 10 ədəd printeri 12 800 manata satmışdır. Qarşı tərəf malların ödənişini növbəti aylarda həyata keçirəcəyi barədə məlumat vermişdir. İyun ayında printerlərdən 3-nün nasaz vəziyyətdə olduğu aşkarlanmışdır. Buna görə 3 ədəd printer geri qaytarılmışdır.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Satılan malların maya dəyəri nəzərə alındıqda 701 – Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 205 – Mallar 9800.00
2 Satışın həyata keçirilməsi nəticəsində debitor borcları formalaşdıqda 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 601 – Satış 12800.00
3 ƏDV hesablandıqda 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 2304.00

Qaytarılan malların uçota alınması:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Qaytarılan mallar yenidən anbara mədaxil edildikdə 205 – Mallar 701 – Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 2940.00
2 Qaytarılan mallar üzrə debitor borclar silindikdə 602 – Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 3840.00
3 ƏDV nəzərə alındıqda 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 211 – Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları 691.20

Mallar əskik gəldikdə

Nümunə 5:  “A” MMC-də aparılan audit yoxlaması zamanı müəssisəyə məxsus, anbardakı 600 manat dəyərində olan malların əskik gəlməsi halı aşkarlanıb. Auditor əskik gəlmənin səbəbini işçinin məsuliyyətsiz yanaşması kimi qiymətləndirmiş, həmin işçi ona qarşı qaldırılan bütün iddiaları qəbul etmişdir. Bu zaman, həmin mallar işçinin hesabına aid edilmiş, onun əməkhaqqısından tutulur. “A” MMC üçün bu əməliyyat malların təqdim edilməsi kimi hesab edilmişdir.

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Əskik gələn məhsullar silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 205 – Mallar 1200.00
2 Məhsullar müəssisə işçisinin hesabına aid edildikdə 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 611 – Sair əməliyyat gəlirləri 1200.00
3 ƏDV hesablandıqda 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 216.00
4 Təqsirkar şəxsin əməkhaqqısından tutulma edildikdə 533 – Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar 217 – Digər qısamüddətli debitor borcları 1416.00
5 Daxil olan ödənişə əsasən büdcə qarşısında vergi öhdəliyi yarandıqda (ƏDV) 545 – Digər qısamüddətli öhdəliklər 521 – Vergi öhdəlikləri 216.00
6 Hesabat dövrü üzrə yaranmış vergi öhdəliyi büdcəyə ödənildikdə 521 – Vergi öhdəlikləri 226 – ƏDV-nin Depozit hesabı 216.00

2-ci halda mebellərin əskik gəlməsinin səbəbləri, bundan təqsirkar hesab edilən şəxslər məlum olmur. Eyni misal üzərindən təsəvvür edək ki, təqsirkar şəxs məlum deyil, onun təyin edilməsi mümkün deyil.

Alış tarixində ƏDV əvəzləşdirilməmişdir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Əskik gələn məhsullar silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 205 – Mallar 1200.00
2 Əskik gələn məhsulların ƏDV-si silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 241 – Əvəzləşdirilən ƏDV 216.00

Alış tarixində ƏDV əvəzləşdirilmişdir:

Sıra №-si Əməliyyatın adı Debet Kredit Məbləğ (AZN)
1 Əskik gələn məhsullar silindikdə 731 – Sair əməliyyat xərcləri 205 – Mallar 1200.00
2 Əskik gələn məhsulların əvəzləşdirilmiş ƏDV-si qədər büdcə qarşısında öhdəlik yarandıqda 731 – Sair əməliyyat xərcləri 521 – Vergi öhdəlikləri 216.00

Əvəz­çi­lik üz­rə əmək mü­qa­vi­lə­si ilə bağlı vacib məqamlar

Print Friendly, PDF & Email